Referat – Generalforsamlingen 2014

 

 

Mødeart: Ordinær generalforsamling 
Mødested:    Marcussens Hotel, Strandgade 22, 5610 Assens
Mødedato: 22/3 2014
Mødetid: Start kl. 13.15 slut kl. 15.30

 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2013)
 5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår (1/1 2013 – 31/12 2013)
 6. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår (2014) og et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår (2015) til godkendelse
 7. Indkomne forslag:
  1. Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Niels Gartig udnævnes til æresmedlem
  2. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag
 8. Valg: Til bestyrelsen:
  1. Kasserer for 2 år
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer – hver for 2 år
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år
 10. Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1 år
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter –  hver for 1 år
 12. Eventuelt                                                                                      

 

Forud for generalforsamlingen foretog Boris Damsgaard (BD) navneopråb og udlevering af stemmesedler

 

Næstformand Bent Hansen (BH) bød velkommen

Ad 1   Valg af dirigent.

BD blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig og beslutningsdygtig.

BD foreslog herefter, at bestyrelsens indstilling om udnævnelse af Niels Gartig til æresmedlem blev flyttet fra punkt 7 a. til et nyt punkt – 4.a – på dagsordenen og at Bestyrelsens beretning blev indsat som punkt 4 b. Forslaget  blev enstemmigt vedtaget

BD spurgte videre, om der i øvrigt var bemærkninger til den udsendte/omdelte dagsorden. Det var ikke tilfældet og dagsordenen inkl. den ovenfor nævnte ændring var dermed godkendt

 

Ad 2   BD blev enstemmigt valgt til referent med BH som medreferent

           

Ad 3   Valg af mindst 2 stemmetællere.

Per Sandholdt (PS) og Mona Laursen (ML) blev valgt til stemmetællere

           

Ad 4 a. Bestyrelsens indstilling om udnævnelse af Niels Gartig

             til æresmedlem.

Næstformand Bent Hansen (BH) motiverede bestyrelsens indstilling som følger:

Niels Gartig har i en årrække stået for DFUs sekretariat og var faktisk gået på pension i 2012, men da DFU i 20 uventet kom ind i en vanskelig periode, meldte Niels sig igen under fanerne og ydede en stor indsats, indtil DFU igen var kommet i smult vande. Bestyrelsens indstilling blev vedtaget med klapsalve og BH overrakte Niels DFUs Æressymbol

 

4 b.     Bestyrelsens beretning

BH aflagde bestyrelsens beretning for 2013. Beretningen omhandlede i væsentligt omfang den meget turbulente periode DFU har gennemlevet som følge af, at den tidligere formand og tidligere kasserer uventet forlod bestyrelsen i januar 2013 og efterlod sig noget nær kaotiske tilstande. (Beretningen kan læses under dette referat) 

 Debat: Rasmus Rasmussen nævnte, at udviklingen af it, hjemmeside og sms i DFU nok var gået lige hurtigt nok, hvorfor der sikkert er medlemmer, som ikke fuldt ud kan bruge den nye teknik. Omtalte videre, at der også sker fejl på hjemmesiden f.eks. kom der efter en forespørgsel til DFU svar fra den afgåede formand.

BH svarede, at DFU blot følger den digitale udvikling. Der er flere og flere af vore medlemmer, der har netforbindelse/mail og det betyder f.eks., at DFU omgående kan udsende vigtige nyheder pr. mail til de fleste medlemmer. DFU har bl.a. hurtigt kunne orientere medlemmerne om virkningerne af den i 2013 gennemførte afgiftsforhøjelse og mulighederne for bortfald eller nedsættelse. Hvis man derimod skal vente op til 3 måneder på næste blad med sådanne nyheder, kan det være for sent til at have værdi for medlemmerne. Imidlertid vil DFU selvfølgelig fortsat også betjene medlemmerne både mundtligt og skriftligt som hidtil.

Niels Gartig (NG) bemærkede, at mange klubber forsøger at tiltrække yngre medlemmer. Her vil de digitale medier sikkert være effektive. DFU bør også fortsætte med træf specielt med henblik på at aktivere yngre medlemmer.

BH oplyste, DFU er helt opmærksom på disse forhold og eksempelvis er i gang med at planlægge et fremstød på Bornholm.       

Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning

Den komplette beretning kan erhverves ved at kontakte Boris Damsgaard pr. mail.

 

Ad 5    Regnskab 2013

Kassereren – Kai Mogensen (KM) – gennemgik regnskabet for 2013, der var omdelt sammen med den tilhørende revisionsrapport.

Jørgen Petersen (JP) nævnte, at DFU havde bestræbt sig på at reducere udgifterne, men DFU overtog et underskud fra den tidligere formand og den tidligere kasserer og det er der rådet bod på – og nu er DFUs økonomi god og stabil

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Ad 6    Budget 2014 og rammebudget 2015.  

KM gennemgik budgetforslaget for 2014 og oplyste, at rammebudgettet for 2015 er identisk med budget 2014.

KM bemærkede, at at netsgebyret er tillagt kontingentopkrævningerne.

BH anførte, at det af budgetforslaget fremgår, at kontingentstigningen på 20 kr./år forventes at medføre et overskud i 2014

Bugetforslaget for 2014 og rammebudgettet for 2015 blev enstemmigt godkendt

         

 Ad 7    Indkomne forslag

 1.  Bestyrelsens forslag.  Se punkt 4.a ovenfor
 2.  Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag fra anden side

Ad 8    Valg til bestyrelsen

Kai Mogensen blev enstemmigt genvalgt til kasserer for 2 år

Bent Hansen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsesmedlem for 2 år

Kirsten Hansen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsesmedlem for 2 år

            

Ad 9     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år

Per Sandholt, Helsingør blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsessuppleant for 1 år

Boris Damsgaard blev enstemmigt nyvalgt til bestyrelsessuppleant for 1 år

         

Ad 10  Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1 år

Per Sandholdtblev enstemmigt genvalgt til kritisk revisor for 1 år

Boris Damsgaard blev enstemmigt nyvalgt til kritisk revisor for 1 år

 

Boris Damsgaard gjorde opmærksom på, at såfremt en bestyrelsessupleant måtte indtræde i bestyrelsen, skal  posten som kritisk revisor fratrædes

 

Ad 11   Valg af 2 revisorsuppleanter – hver for 1 år

Kurt Sjøgreen blev enstemmigt genvalgt til revisorsuppleant for 1 år

Niels Gartig blev enstemmigt nyvalgt til revisorsuppleant for 1 år

 

Ad 12   Eventuelt

Bent Hansen afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden

 

 

Signeret Boris Damsgaard, dirigent og referent  

 

Signeret Bent Hansen, med-referent

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.