Referat af generalforsamling 2017

Referat fra DFUs generalforsamling den 4. februar 2017 fra kl. 12:50 til 15.00
Mødested: Sakskøbing sportscenter, P. Hansens vej 15, 4990 Sakskøbing

Dagsorden, i henhold til den udsendte dagsorden.

Formanden Bent Hansen (BH) bød velkommen.

Kirsten Hansen(KH) og Kai Mogensen(KM) foretog navneopråb og udlevererede stemmesedler.

Ad 1. Valg af dirigent.

Palle Danielsen(PD) blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovligt og beslutningsdygtig. PD spurgte videre, om der i øvrigt var bemærkninger til den udsendte/omdelte dagsorden. Det var ikke tilfældet og dagsordenen var dermed godkendt.

Ad 2. Valgt af referent

Per Sandholdt(PS) blev enstemmigt valgt til referent.

Ad 3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

Kurt Sjøgreen(KS) og Mogens Hansen(MH) blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

Ad 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2016)

Året 2016 har været et travlt år for arbejdet i bestyrelsen og opgaverne er bearbejdet med stor engagement, indsigt og humør af bestyrelsens medlemmer, og tak for det.

Folketingets tidligere udpegning af kystnære områder for opstilling af vindmølleparker er med stor indsigt og dygtighed blevet imødegået af DFU ved formanden for Kragenæs Sejlklubs Flemming Caspersen, der på DFUs og egne vejene har været talsmand for imødegåelse af de kystnære vindmølleparker. Foreløbigt er kampen afsluttet med regeringens nedlæggelse af de fleste placeringer. Stor tak til Flemming.

DFU er nu repræsenteret i 4 lokale fritidsråd, heraf med 2 i de lokale bestyrelser, hvilket øger vore muligheder for at høre, se og påvirke udviklingen indenfor det blå Danmark.

Søsportens Sikkerhedsråd lancerede i 2016, sammen med Tryg Fonden en storstilet sikkerheds kampagne designet til også at køre i 2017. Formålet er, at højne sejlerne og ikke mindst fritidsfiskernes opmærksomhed på egen og andres sikkerhed.

Kampagnens ”arbejdsmænd” er et korps af frivillige Sejl Sikkert Ambassadører (200) og Instruktører (45), der lokalt i klubberne og på havnene advokerer for bedre sikkerhed. Kampagnen støttes af et udbredt pjece materiale og presseomtale. DFU støtter naturligvis dette arbejde generelt og 4 bestyrelsesmedlemmer er optaget i Ambassadør korpset.

Herudover fungere bestyrelsen aktivt i Søsportens Sikkerhedsråd ved deltagelse i de forskellige møder og præger herved vore synspunkter.

Bladet Fritidssejleren, der udkommer hvert kvartal, er et aktiv af stor betydning for DFU, idet bladet fungerer, som officielt meddeles medie til medlemmerne. Herudover er den redaktionelle linje over de seneste år ændret til også, at være af mere oplysende art ved tekniske artikler. Denne linje har mødt meget velvilje og anerkendelse. Artikler om specielle og blivende værdier optrykkes som pjecer til uddeling på Messer og lignende steder.

I 2015 og 2016 fik vi afslag på ansøgningen om støtte til udgivelse af bladet med begrundelsen, at det var et hobby betonet blad, hvilket vi ikke kunne acceptere og indgav en officiel klage. Begrundelsen vi anførte var sagligt betonet og også henviste til Unionens organisatoriske officielle virke nationalt og internationalt. Herudover henviste vi til de mange andre organisationer, f.eks. Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere, sammenlignelig med DFU, modtog mediestøtte. Naturligvis blev vi ikke forbavsede over igen at modtage et afslag.

Med overskriften Forskels behandlende demokrati indklagede vi sagens behandling til Folketingets Ombudsmand, der har optaget sagen. Vi tror vore argumenter er stærke, men kan ikke garantere udfaldet. Flere organisationer, herunder FTLF har skriftligt og telefonisk udtrykt forståelse og støtte til vores anke.

Nordisk Bådråd, som blev stiftet af DFU`s forgænger DMU ændrede for 10 år siden deres vedtægter, således hvert land kun kunne repræsenteres af én organisation. Trods protesterne blev vedtægten ændret og den største organisation DS blev dansk repræsentant. Øvrige organisationer fortsatte som observatører i rådet, dog uden vedtægtsmæssig hjemmel! Dette medførte i 2016, at Nordisk Bådråd ikke længere invitere observatører til samlingerne, hvilket vi naturligvis protesterede over, men endnu ikke har fået medhold i.

Ulykken er til at tage og føle på, idet DFU er fuldgyldigt medlem af Europæisk Bådråd, der behandler tilsvarende emner og besidder større gennemslagskraft. DFU er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem på de 2 årlige møder.

Med mellemrum er det fornuftigt, at stoppe op og se på organisationen og fastlægge en kort og langsigtet strategi for udviklingen. Bestyrelsen afsatte en weekend i 2016 hvor strategien for de næste 2 år blev diskuteret og mål defineret. Et af målene blev naturligvis, at DFU medlemsmæssigt skulle intensivere bestræbelserne for at tiltrække medlemmer. En organisation skal for at kunne bestå udvikle sig. Et synligt bevis på strategien blev kampagnen Vokseværk, hvor en informationsfolder med opfordring til at indtegne et nyt medlem og herved opnå en hvervebonus, blev sendt til alle medlemmer. Omkostningen var rimelig og 40 nye medlemmer indtegnet.

Herudover vil endnu et synligt bevis være, at finde på BOAT SHOW messen i Fredericia 2017, hvor vi fornyer vort messeudstyr med nyt materiel og design. Naturligvis vil budskaberne stadig være de samme og overbevisligt fremført. Det er et kæmpearbejde bestyrelsen her frivilligt og ulønnet påtager sig.

Klubberne vil modtage fri- og rabatbilletter til messen ligesom medlemmerne i begrænset omfang kan få rabatbilletter.

Sommertræffene, som vi kendte dem, udgik i 2015 for at blive erstattet af foredrag, eller besøg hos interessante virksomheder. Det første af denne slags blev et interessant besøg på Sakskøbing Bådeværft, hvor 50 medlemmer fik en god oplevelse.

I 2017 inviteres medlemmerne til foredrag i Jylland, Assens og Sakskøbing. Vi håber denne nye aktivitetsform fortsat kan udvikle sig.

Søfartsstyrelsen har besluttet at prøveaflæggelsen til fritidssejlernes kompetence beviser fra d. 1. januar skal overgå til organisationerne, der efter ansøgning bemyndiges til, at forestå aflæggelsen af prøverne. Reglerne, herunder kvalitetskontrollen og udstedelsen af beviser fastsættes af Søfartsstyrelsen, der også fortsat vil have den overordnede kvalitets eftersyn.

DFU ansøger om godkendelse, som bemyndiget organisation, og udvikler en parallel organisation styret af DFU bestyrelsen, men med selvstændig økonomi, bortset fra opstartsomkostninger.

Erhvervsministeren har endvidere indført muligheden for at bådejerne kan foretage privat udlejning af deres både (deleøkonomi), hvor også Søfartsstyrelsen vil lempe reglerne for udlejning af både, som vi kender det i dag.

Bådejerne skal oplyses om faldgruberne ved deleøkonomien, idet de nuværende ansvarsforsikringer ikke dækker udlejning! Bådens stand og udrustning er et andet ubeskrevet område, der også kan volde problemer. Skatten af indtægten er et andet område, så der er flere grunde til ikke ukritisk at springe på vognen endnu.

Samarbejdet med Yacht-Pool er fortsat godt og giver ikke anledning til bekymringer, ligesom samarbejdet med AltBogført også er godt.

Samarbejdet og tonen i bestyrelsen er absolut i top og er yderst tilfredsstillende.

Dirigenten (PD) spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Dette var ikke tilfældet.

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår (1/1 2016 til og med 31/12 2016)

Kai Mogensen(KM) gennemgik det udleverede regnskab.

Regnskabet fulgte i det store hele budgettet, med lidt større indtægter end forventet. Enkelte udgiftsposter var større end budgetteret, primært udgifter til ”regnskabsassistance”, udgivelse af ”Fritidssejleren” og ”nyanskaffelser” til PCere og projektor mv.

DFU slutter året med et overskud på kr. 39.000- mod budgetteret kr. 37.000-

Der blev spurgt til hvad ”lokale leje” og ”Winkas” dækkede over.
KM redegjorde for de to regnskabsposter.

Herefter blev der spurgt til posten ”regnskabsassistance”.
KM redegjorde for regnskabsposten.

Herefter blev der spurgt til regnskabsposten ”EBA”. Og ”Yacht-pool”
KM redegjorde for de to regnskabsposter.

PD spurgte om der var yderligere spørgsmål til Regnskabet. Dette var ikke tilfældet.

Revisionen havde ingen bemærkninger til selve regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte Regnskabet for 2016.

Ad 6. Budget 2017.

KM gennemgik det udleverede budgetforslag for 2017.

Der budgetteres med lidt større indtægter i 2017, som følge af kontingent stigningen.

PD spurgte om der var yderligere spørgsmål til Budgettet 2017. Dette var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2017.

Rammebudgettet 2018

KM gennemgik det udleverede rammebudgettet for 2018.

Der budgetteres med uændret antal medlemmer i 2018.

Der budgetteres med et bestyrelses seminar i 2018.

PD spurgte om der var yderligere spørgsmål til rammebudgettet 2018.

Der blev spurgt til budgetposten, medlems antal og kontingent.
KM redegjorde for budgetposten, og vil gøre rammebudgettet mere entydigt.

Generalforsamlingen godkendte rammebudgettet for 2018, samt uændret kontingent for 2018.

7. A Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten
Forslag med redaktionelle ændringer af sproget, og uhensigtsmæssigheder i teksten i vedtægterne

BH gennemgik de væsentligste ændringer i de foreslåede nye vedtægter.

Der blev spurgt til, om der blev lavet om i kontingent opkrævning for selvopkræver klubber. BH svarede, at dette ikke var tilfældet. Intet blev ændret i forhold til i dag.

Der blev spurgt til, hvorfor en ”forslagsstiller” skal være tilstede ved generalforsamlingen, ved en foreslået vedtægtsændring. BH fremførte at dette ikke var ultimativt for bestyrelsen.

Det blev besluttet, at teksten i § 8 om at en ”forslagsstiller” skulle være tilstede ved generalforsamlingen, udgår af de nye vedtægter.

Der blev spurgt til, hvorfor en person kun kan repræsentere en klub. BH fremførte at dette var, for at sikre, at ingen enkelt personer havde for stor indflydelse på generalforsamlingen. Teksten i vedtægtsændringen fastholdes.

Der blev spurgt til om det var korrekt forstået, at der kun var medlemmer tilstede ved en generalforsamling. BH svarede, at hvis fx pressen eller ikke medlemmer, skal være til stede ved en generalforsamling, skal et flertal af generalforsamlingens fremmødte godkende dette.

Der blev spurgt til, om et ekskluderet klub/medlem kun havde ret til at få sin sag forelagt sin eksklusion en gang. BH svarede at intet er statisk, men det må være op til den enhver tid siddende bestyrelse at afgøre, om et ekskluderet klub/medlem kan genoptages i DFU.

Det blev besluttet, at teksten § 15 om udvalg skulle præciseres, således at der skulle være en repræsentant fra bestyrelsen med i ethvert udvalg, og ethvert udvalg selv udpeger en ”tovholder”.

Der blev spurgt til, om reglen om at kasserne kun kan udbetale kr. 4.500- pr. gang, gav anledning til problemer. BH og KM svarede at dette ikke var tilfældet.

Der blev spurgt til, hvorfor det ikke fremgår af vedtægten, at DFU er en sportsorganisation. BH fandt ikke at dette var hensigtsmæssigt, heller ikke i sagen om afslaget på blad støtte.

PD spurgte om der var nogen der ikke kunne stemme for vedtægtsændringen. Dette var ikke tilfældet.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget, med de to ovenstående ændringer til § 8 og 15.

7. B Bestyrelsen fremkom med følgende forslag

Mulighed for at yde Mikrolån til medlemsklubberne.

Baggrund: DFU har erfaret, at medlemsklubberne har vanskeligt ved, at få bevilliget lån i pengeinstitutterne, til ikke driftsmæssige formål. Pengeinstitutterne begrunder dette med, at den økonomiske hæftelse ikke er gennemskuelig.
Et af DFU`s formål er, at fremme udviklingen af fritidssejlernes muligheder, hvilket blandt andet kan gøres ved, at lette adgangen til finansieringen af mindre om-eller tilbygning af faciliteter.
DFU`s økonomi har historisk set, været begunstiget af et renteafkast på DFU`s opsparede overskud. Men sådan er det ikke mere, idet renten i øjeblikket er nul procent.
Etableringen af et Mikrolån system kan gavne DFU`s medlems Klubber, med et lånebehov. Herudover gavner Mikrolån DFU, som kan få forrentet en del af sit opsparede overskud, og dermed medvirker til, at fastholde kontingentet på det nuværende lave niveau.
DFU bestyrelse anbefaler generalforsamlingen, at godkende etableringen af muligheden for, at DFU medlemsklubber kan optage et MIKRO-lån til ikke drifts mæssige formål.

Forslag
 • Fra DFU`s hovedkonti overføres kr. 250.000,- til en MIKRO udlåns konto, hvorfra medlemsklubber, kan ansøge om et Mikro lån. Lånenes forrentning tilskrives MIKRO låne kontoen, hvert kvartal.
 • Mikrolånene anvises separat i DFU`s drifts og status regnskab.
 • Mikrolånene bevilges af DFU`s bestyrelse, under iagttagelse af følgende betingelser:
  • Minimum 2 års medlemskab af DFU.
  • Fremsendelse af et begrundet projekt, vedlagt et budget.
  • Fremsendelse af sidste 3 års regnskab.
  • Lånedokumentet underskrives af medlemsklubbens tegningsberettigede. (vedtægten vedlægges).
  • Et Mikrolån kan bevilges op til max. Kr. 50.000,-
  • Et Mikrolån pr. medlemsklub.
  • Et Mikrolåns samlede afdragstid kan maksimalt være 7 år.
  • Et Mikrolåns forrentning følger Nationalbankens udlånsrente, som p.t. udgør 0,05% samt en fast tillægsrente på 2,5 % i alt 2,55%.
  • Ved oprettelsen af Mikrolånet opkræves et etableringsgebyr, fastsat af DFUs bestyrelse.
 • Muligheden for etablering af et mikrolån indsættes i DFU`s vedtægt § 16 Tegningsret, hæftelse og økonomiske forhold.

PD spurgte om der var nogle spørgsmål til Mikrolån.

 • Spørgsmål: Skal DFU nu til at være bank.?
  BH svarede at dette ikke var tilfældet.
 • Spørgsmålet om muligheden for Mikro lån, ikke burde fremgå af formålsparagraffen for DFU.

Det blev besluttet, at muligheden for at yde Mikrolån indskrives i formålsparagraffen for DFU.

PD opsummerede, at der enighed om at generalforsamlingen godkendte muligheden for at yde mikrolån og dette indskrives i vedtægtens formålsparagraf.

7. C indkomne forslag fra medlemmerne.

Medlemsforslag fra Frank Skibby(FS). Forslagene omhandlede følgende:

 1. Forslag om FRITIDSSEJLEREN fremover udgives digitalt
  Formål: At foreningen sparer mange penge fremover på at sende medlemsbladet digital og mindre CO2-belastning. Relatere direkte til DUF’s formål § 2: At sikre det bedst mulig miljø.
  Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Dels er der i dag mulighed for man kan frasige sig det fysiske blad, og kun læse det på hjemmesiden. Og det vigtigt er, at FRITIDSSEJLEREN er DFU`s flagskib og eneste reelle mulighed for kommunikation med medlemmerne. Besparelsen FS udregner er korrekt, men en forening, som vores vil, og skal have medlemsomkostninger. I forvejen er vi den billigste Sejlerorganisation med myndigheds kontakter nationalt og internationalt.
  PD spurgte om der var nogen kunne støttet forslaget. Ingen kunne støtte forslaget og forslaget bortfalder.
 2. Forslag om ændret procedure vedr. referater fra GF.
  Formål: Gennemsigtighed og mulighed for, at vi medlemmer kan se og læse referaterne.
  Referater fra generalforsamlinger ligges allerede ud på DFUs hjemmesiden under menupunktet “Referater.”
 3. Forslag om ændret procedure vedr. referater fra bestyrelsesmøder; Referater fra afholdte bestyrelsesmøder lægges ud på DUF’s hjemmeside under et menupunkt, med titlen “Referater” som oprettes til formålet.
  Formål: Gennemsigtighed og mulighed for at vi medlemmer kan se og læse referaterne samlet under et synligt menupunkt.
  Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget idet referaterne er konkurrence følsomme og et redigeret intetsigende referat er ligegyldigt.
  PD spurgte om der var nogen kunne støttet forslaget. Ingen kunne støtte forslaget og forslaget bortfalder.
 4. Forslag om oprettelse af en ”You tube-kanal”.
  Formål: At understøtte den digitale kommunikation og formidling med levende billeder/videoer. Det kunne oplagt være en del af tekniske beskrivelser, sø-sikkerhed m.m. som foreningen har som sit formål at formidle.
  Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Oprettelse af ”You tube kanal”. Sikkert en god ide, men alt hvad DFU bedriver er med ulønnet og frivillig indsats og med 4 stk. 30 siders blade om året og Face Book, hvor vi også er repræsenteret, kan vi ikke se hvor dels opstartsindsatsen og dels den kontinuerlige indsats skal hentes henne.
  PD spurgte om der var nogen kunne støttet forslaget. Ingen kunne støtte forslaget og forslaget bortfalder.
 5. Forslag/opfordring til at skrive i bladet.
  Formål: At øge medlemmernes mulighed/interaktions-muligheder og at sikre at medlemsbladet ikke udelukkende er “top-Down” (fra bestyrelsen til medlemmerne) kommunikation men også fra medlem til medlem.
  I bestyrelsen er vi ganske enige og opfordrer hele tiden til dette, men det er op af bakke.
  Forslag: Sæt lille opfordring i de kommende blade. Bestyrelsen tager det gode forslag til efterretning.
 6. Forslag til ændring af vedtægtens §2: Tilføjelse: At drive en tidssvarende forening præget af gennemsigtighed og demokrati.
  Bestyrelsen har gennemarbejdet foreningens vedtægt og erstattet, hvad vi ser som politiske floskler, med saglige og forenings praktiske mål. Vi har også den opfattelse, at driften af Unionen er gennemsigtig, og styreformen i sin opbygning, med medlemsdemokrati via de årlige generalforsamlinger, og muligheden for at indkalde ekstraordinære generalforsamlinger, allerede er demokratisk.
  Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.
  PD spurgte om der var nogen kunne støttet forslaget. Ingen kunne støtte forslaget og forslaget bortfalder.
 7. Forslag til Vedtægts § 8. 1. Generalforsamlingen holdes centralt i landet f.eks. på Fyn. Så er der lige langt for de fleste.
  Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, Generalforsamlingen skal iht. vedtægten § 8 afholdes skiftevis øst/vest for Storebælt.
  PD spurgte om der var nogen kunne støttet forslaget. Ingen kunne støtte forslaget og forslaget bortfalder.
 8. Ad 8. Valg til bestyrelsen

  Formand Bent Hansen(BH) ønsker genvalg som formand for DFU.
  BH blev enstemmigt valgt som formand for DFU i 2 år.

  Henrik D. Lovmand(HDL) ønsker genvalg til bestyrelsen.
  HDL blev enstemmigt valgt til bestyrelsen i DFU for 2 år.

  Ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år.

  Som 1. suppleant, Asta Jørgensen(AJ) ønsker genvalg som 1. suppleant til bestyrelsen.
  AJ blev enstemmigt valgt til 1. suppleant til bestyrelsen i DFU for 1 år.

  Som ny 2. suppleant foreslog bestyrelsen Flemming Caspersen(FC).
  FC blev enstemmigt valgt til suppleant til bestyrelsen i DFU for 1 år.

  Ad 10 Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1 år.

  Jan S. Andersen(JSA) blev enstemmigt genvalgt til kritisk revisor for 1 år

  Kurt Sjøgreen(KJ) blev enstemmigt genvalgt til kritisk revisor for 1 år

  Ad 11. Valg af 2 revisorsuppleanter – hver for 1 år

  Mogens Hansen(MH) blev enstemmigt genvalgt til kritisk revisor for 1 år

  Som følge af den nye vedtægt er der kun en revisor suppleant på valg.

  Ad 12. Eventuelt

  Der er nu mulighed for at blive gæste båd i Næstved inderhavn. Der er lavet aftale, om at broen kan hæves så sejlbåde også kan besøge den dejlige inderhavn i Næstved, med to minutter gang til centrum. Der vil komme en artikel i et af de kommende blade.

  BH takkede dirigenten mange gang.

  Herudover takkede DFU ved BH, Jørgen Petersen og Borris Damsgaard mange gange for deres store og engagerede indsats for DFU, og sendte to flasker vin til hver med en kæmpe tak.

  Palle Danielsen, dirigent
  Signeret Per Sandholdt, referent

  Relaterede artikler

Ingen kommentar

Lukket for kommentarer