Referat Generalforsamling 2015

Generalforsamling Danmarks Fritidssejler Union 2015

 

Generalforsamling afholdt: Lørdag den 17. januar 2015 kl. 12:00.
Sted: Guldborgland Marina, Guldborgvej 325, 4865 Guldborg, Lolland.
Dagsorden, i henhold til den udsendte dagsorden.

Forud for generalforsamlingen foretog Boris Damsgaard(BD) og Kirsten Hansen(KH) navneopråb og udlevering af stemmesedler
Formanden Jørgen Petersen havde meldt afbud på grund af sygdom.
Næstformand Bent Hansen (BH) bød velkommen.

 

Ad 1 Valg af dirigent.
BD blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig og beslutningsdygtig.
BD spurgte videre, om der i øvrigt var bemærkninger til den udsendte/omdelte dagsorden. Det var ikke tilfældet og dagsordenen var dermed godkendt

 

Ad 2 valgt af referent
Per Sandholdt(PS) blev enstemmigt valgt til referent.

 

Ad 3 Valg af mindst 2 stemmetællere.
Kurt Sjøgreen(KS) og Mimmi Olesen(MO)blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

 

AD 4 Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
BH aflagde bestyrelsens beretning for 2014. Beretningen omhandlede i væsentligt omfang problemer med opkrævninger af kontingenter og NETs gebyrer, samt modernisering af hjemmesiden, træf mv. (Beretningen kan læses under dette referat)
Kasseren Kai Mogensen(KM) gav en kort orientering om de økonomiske forhold i DFU.
Debat: Hans Erik Sølbye(HES) foreslog at Stege kunne være en mulighed for et nyt sted til at holde træf. Hans Erik så meget gerne træf i nærheden af hovedstaden.
Erik Nørgaard(EN) anførte, at Kragenæs som sted for træf, kunne være svært at nå frem til og vejret kunne være en ekstra udfordring.
BD fremhævede at tager man gæster med på en tur, må der ikke betales forud for turen, for så er der pludselig tale om passager sejlads. Der blev i øvrigt henvist til Fritidssejleren nr. 4/2014 og søfartsstyrelsen hjemmeside.
Lergravens sejler og fiskeri klub havde oplevet at to sejlere var kommet ud for en alvorlig ulykke, og det blev meget henstillet, altid at have respekt for havet og altid at bære vest.
Lejer du en båd til en tur med fører, så vær opmærksom på, om båden er forsikret til dette.
Beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Hele Bestyrelsens Beretning:

Bestyrelsens beretning for 2014.
Så er der gået et år igen, der har været stort og småt, men alt har vi klaret lige godt!
Det løbne år har trods alt været et godt og positivt år for DFU, specielt sammenlignet med vores konkurrent DS som har mistet flere tusinde medlemmer.
DFU har også mistet medlemmer, men vi har heldigvis fået flere nye ind således, at vi har haft en lille medlemsfremgang i 2014. Vi kan derfor med glæde se på vores regnskab, vi ligger lunt i svinget, men mere om det ved kassereren!
Året startede med opkrævnings kaos idet IT systemet Winkas ikke kunne leve op til deres forudsætninger og løfter.
Alt Bogført ved Bente Mogensen har vi meget at takke for, det var alene ved Bentes store hjælp vi med nogen forsinkelse fik opkrævet kontingenterne.
Efterfølgende har vi på møder med Winkas holdt dem ansvarlig for problemerne, og forlanger en dekort, da Winkas måtte konkludere CITAT: I havde ikke gjort noget forkert, og at fejlene skulle findes hos dem.
Det operative IT system kaldes version 4.6 er sejler agter ud, idet deres nye version kaldet 5.0 skal erstatte det gamle
I skrivende stund er denne konvertering ved at blive foretaget, en omfattende arbejdsopgave,
Og den nye kontingent opkrævning bliver foretaget i version 5.0
Sekretariatet, kaldet DET FLYDENDE SEKRETARIAT betjenes på skift af Kirsten, Frank og Bent.
Åbningstiderne er her i efteråret ændret en smule, hvilket dog ikke bevirker, at man ikke kan komme i kontakt med DFU.
Medlemmerne har taget godt imod ændringen, de ringer alligevel på alle tider af døgnet, og i alle ugens dage. Vi betjener selvfølgelig alle når telefonen ringer, men kan henvise til telefonsvareren hvis vi ikke lige er tilgængelige.
Husk, det er en frivillig indsats der ydes og altid med godt humør!
Husk, at alle bestyrelsesmedlemmernes telefon og mail adresser er at finde i FRITIDSSEJLEREN!
Fritidssejleren har skiftet ansvarshavende redaktør til en meget kompetent person Peter Pedersen, som også har påtaget sig funktionen som webmaster.
Det er ikke for meget sagt, at bladets fremtoning og indhold er meget se- og læseværdigt, en oplysning vi også har fået fra vores konkurrenter. Stor tak til den afgåede redaktør, der trådte til i en vanskelig stund og ikke mindst til den nuværende redaktør Peter Pedersen.
Der skal også her lyde en stor tak til de forskellige indlægs skribenter.
Tænk her på det sidste nr. af fritidssejleren, hvor formanden for MOPA folket af deres formand fik en rigtig fin omtale. Flot, må mange flere følge efter!
DFUs hjemmeside trænger til en opdatering og modernisering, en opgave Peter, Bent og Kai tager hul på i foråret.
Boris og Bent vat til Nordisk Bådråds møde, hvor Boris blev genstand for stor hyldest for sin indsats igennem mange år og hvor der blev lejlighed til, at trække linjerne op fra Nordisk Bådråds tilblivelse og op til nu. (BORIS VAR MED HELT FRA STARTEN)
Ferieøen Jersey var næste stop for Boris og Bent, hvor EBAs generalforsamling og gruppernes afrapportering fandt sted.
Der blev valgt ny formand, idet der blev skiftet fra den danske Per Bent til en Hollænder.
Arbejdet er i det daglige i hænderne på den Engelske sejlerorganisation RYA, der gør en formidabel indsats.
Ved DM i flad fiske konkurrence i Onsevig havde vi en mindre stand, og viste flaget sammen med YACHT – Pool, der på mange måder støtter DFU i det daglige. Et samarbejde vi sætter meget stor pris på.
I sommers havde vi vores sædvanlige træf i Kragenæs, en stor tak til Kragenæs sejlklub for husly og alle dem der gav en hjælpende hånd med, og en stor tak til Birgitte og John kragenæs havn og camping for rigtig godt samarbejde, også en stor tak til Flemming for en god og oplevelsesrig bustur rundt på egnen til Nakskov og tilbage til Kragenæs. Vi glæder os til at komme igen, men, men, men, bliver der nogen næstegang? Det kniber meget med at få en tilslutning, der gør at det er økonomisk forsvarligt, vi er glade for alle jer der gennem mange år troligt er mødt op, men skaren bliver jo mindre, og det kniber med, at få unge med i fællesskabet. Har disse træf overlevet sig selv, det er virkelig ærgerligt, for i 2018 kan vi holde 25 års jubilæum, men meget tyder på, at sådan skal det ikke være, men hvad så?
Jeg vil allerede nu opfordre alle til, at komme med forslag til, hvad vi kan gøre for evt., at erstatte Kragenæs træffet, jo før jo hellere!
DFU har i årets løb deltaget i flere møder i Søsportens Sikkerhedsråd.
Søsportens Sikkerhedsråd har behandlet en forlængelse af samarbejdet med Tryg Fonden i perioden 2015 – 2017. Aftalen er en forlængelse og videreudvikling af ”Brug Vesten” Målet for aftalen er at nedbringe antallet og omkomne inden for søsporten særligt med fokus på fritidssejlere og fritidsfiskere.
Den nye samarbejdsaftale giver virkelig gode muligheder for at styrke sikkerhedskulturen med henblik på, at forebygge ulykkes situationer – så der ikke bliver brug for vesten.
Samarbejdet vil indeholde følgende punkter:
• Forlængelse og udvikling af en generel Kampagneaktivitet i forlængelse af ”Brug Vesten”
• Styrkelse af sikkerhedskulturen i klubber og havne.
• Udvikling af elektronisk baserede sikkerhedsløsninger til fritidsbrug på basis af sejlsikkertapp`en og respekt for vand. Her tænkes inddraget elementer fra E – navigation fra den professionelle søfart.
Uheldet på Præstø fjord har virkelig givet stof til eftertanke, hvorfor der i dag er lavet absolut gode regler for, hvordan efterskoler og andre foreninger og klubber skal håndtere regler osv. når man sejler ud med elever (Børn og unge mennesker)
Ligeledes er der forskrifter for både der benyttes til sådanne formål.
Ligeledes er forsikringer gransket ganske godt og i den forbindelse også regler for ganske almindelige fritidssejlere, et område ALLE fritidssejlere bør (Måske endda skal) sætte sig ind i, for husk: Ukendskab fritager ikke en for ansvar!
Med disse ord tror jeg vi har været langt nok omkring!
Jørgen Petersen
Formand

 

 

Ad 5 Regnskab 2014
Kassereren – Kai Mogensen (KM) – gennemgik regnskabet for 2014, der var omdelt sammen med den tilhørende revisionsrapport.
Årets resultat var tilfredsstillende, dels er indtægterne fra medlemskontingenter moderat stigende og udgifterne holdes i ro, på trods af væsentlige omkostninger til regnskabsassistance mv. Resultatet er lidt under det budgetterede, primært på grund af øgede omkostninger.
Debat: HES foreslog at gå ned på 3 blade om året. BH vil meget genre holde fast i 4 blade om året, dette styrker sammenbindingskraften i DFU og giver en del nye medlemmer.
EN anførte vi sender 4 blade ud, kunne man ikke sende hovedtallene for indtægter og udgifter i bladet, han henstillede til at holde fast i bladet.
Dirigenthvervet blev herefter over draget til BH.
Kritisk revisor BD fremførte, at revisorerne først havde modtaget det endelige regnskab i torsdag den 15/1 2015 og at selve revisionen mv. først var blevet færdig fredag den 16/1 2015 aften. Bestyrelsens havde derfor ikke haft lejlighed til at foreholde sig til selve revisions rapporten.
BD fremførte at regnskabet var restvisende og gav et korrekt billede af DFUs økonomisk status og situation og gennemgik herefter revisions øvrige bemærkninger.
Debat: Kurt Sjøgreen(KS) bad bestyrelsen undersøge om benyttelsen af Winkas og regnskabsassistancen kan gøres billigere, BH anførte, og nævnte, at det var undersøgt, og der fandtes ikke en billigere løsning.
EN nævnte, at en anden løsning blot krævede at DFU indkøbte eget program, og bad bestyrelsen undersøge mulighederne.
Bestyrelsen tog revisionens bemærkninger til efterretning, og vil gennemgå de nuværende regler og tilpasse disse.
Regnskabet og Revisionsrapporten blev enstemmigt godkendt og taget til efterretning af generalforsamlingen.

 

Ad 6 Budget 2015 og rammebudget 2016.
KM gennemgik budgetforslaget for 2015 og rammebudgettet for 2016.
Debat: Budgettet for Regnskabsassistance blev forøget med kr. 25.000-, på baggrund af budget/regnskab for såvel 2013 som 2014
Budgettet for 2015 og 2016 blev enstemmigt godkendt.
Debat: BD oplyste, at kontingenterne for 2016 i henhold til vedtægtens § 6 skulle fastsættes på nærværende generalforsamling.
Der fremkom ikke nogen forslag til ændring af kontingentet for 2016. Som følge heraf er kontingenterne uændret for 2016 (dvs. samme som i 2014 og 2015)

 

AD 7 Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen omdelte forslag til vedtægtsændring af § 6 & § 7, som også er udsendt til alle DFU klubber. Den oprindelige tekst af vedtægtens § 6 & § 7 blev ligeledes omdelt.
Bestyrelsens ny tekstforslag til vedtægtens § 6 & § 7, blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

Ad 8 Valg til bestyrelsen
Formand – for 2 år.
1 bestyrelsesmedlem – for 2 år.
Bestyrelsen foreslog BH som ny formand for DFU.
BH vil gerne være kandidat til formandsposten for DFU.
BH blev enstemmigt valgt til formand for DFU for 2 år.
Frank Olsen(FO) ønsker genvalg til bestyrelsen.
FO blev enstemmigt valgt til bestyrelsen i DFU for 2 år.
BH foreslog PS som nyt bestyrelses medlem for et år.
PS vil gerne være kandidat til bestyrelsen.
PS blev enstemmigt valgt til bestyrelsen i DFU for et år.

 

AD 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år
BH foreslog Henrik Damsgaard Lovmand (HL) som ny 1. Suppleant.
HL vil gerne være kandidat som 1. suppleant.
HL blev enstemmigt valgt som 1. suppleant til bestyrelsen i DFU.
BH foreslog Jørgen Petersen som 2. suppleant.
JP vil ifølge BD gerne være kandidat som 2. suppleant.
JP blev enstemmigt valgt som 2. suppleant til bestyrelsen i DFU.

 

Ad 10 Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1 år
BD blev enstemmigt nyvalgt til kritisk revisor for 1 år
Kurt Sjøgreen blev enstemmigt nyvalgt til kritisk revisor for 1 år

 

Ad 11 Valg af 2 revisorsuppleanter – hver for 1 år
HL blev enstemmigt nyvalgt til revisorsuppleant for 1 år
JP blev enstemmigt nyvalgt til revisorsuppleant for 1 år

 

Ad 12 Eventuelt:

EN fortalte om et medlem der flyttede alle sine forsikringer incl. Bådforsikring i YP for at spare kr. 1.200,- om året. Medlemmet var ikke klar over, at en ny forsikring hos Codan ikke indeholdt en helårs forsikring for båden. Frank var glad for at DFU afholdt generalforsamling i januar måned.

 

Bent Hansen afsluttede generalforsamlingen med en tak for livlig debat, god ro og orden.

 

 

Signeret Boris Damsgaard, dirigent.               Signeret Per Sandholdt, referent.

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.