Referat fra generalforsamling 22. juni 2019

Lørdag den 22. juni afholdte Danmarks Fritidssejler Union ordinær generalforsamling på Storebælt Camping og Feriecenter ved Korsør. Læs det fulde referat fra generalforsamlingen lige her.


Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Som dirigent blev enstemmigt valgt Frantz Dolberg (FD) 

FD konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 


2. Valg af referent 

Som referent blev valgt Ingelise Larsen 


3. Valg af mindst 2 stemmetæller 

Palle Danielsen og Arne Jørgensen blev valgt som stemmetællere 


Indledende formelle spørgsmål: 

FD gennemgik de rejste spørgsmål. 

FD bestemte: 

1. At også klubber, der er tilmeldt for sent har stemmeret, da der alene står ”bør” i vedtægten. 

2. En delegeret, der ikke er medlem, kan ikke stemme personligt, men kan stemme for klubben, idet vedtægten ikke stiller krav om medlemskab for delegerede. 

3. Forslaget om mistillid til 4 medlemmer af bestyrelsen, stillet af Duelighedsklubben udsættes til efter pkt. 9 på dagsordenen.


Kommentarer fra salen: 

HC Sørensen mener ikke, at man må stemme som delegeret hvis man ikke er personligt medlem. 

Formanden sagde, at der har udviklet sig en kutyme og er enig med dirigenten. 

Hans Erik Sølvby mener også, at man skal være medlem personligt for at kunne stemme. 

Niels Ole Jespersen, Virksund, er kun mødt op fordi han har fået at vide, at han havde stemmeret. 

FD fastholdt sin beslutning vedrørende det formelle. 

Duelighedsklubben forslag om mistillid til bestyrelsen fastholdes, bortset fra mistillid til formanden. 


4. Bestyrelsens beretning 2018 

Bestyrelsens beretning blev oplæst af Kirsten Hansen. Beretningen, står på side 6 i Fritidssejleren nr. 2. 

Benjamin Kristensen kommenterede, at der var store ændringer i beretningen siden generalforsamlingen d. 22.3. i Guldborgsund. Formanden besvarede Benjamins forespørgsel. Formanden vil ikke stemme for beretningen, men fremsætter ikke egen. 

HCS bemærker, at det er en ny ordinær generalforsamling. Den første generalforsamling er annulleret. 

FD bekræftede, at det er den nu oplæste beretning der skal tages stilling til. 

Benjamin ønsker afstemning. Der foretages afstemning om beretningen. 

82 stemte for og 34 stemte imod. 

Beretningen blev med stemmeflertal vedtaget. 


5. Fremlæggelse af regnskab 2018 for DFU og undervirksomheden DFU Kompetence. 

Kaj Mogensen fremlagde DFU regnskab. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. 

Kaj fremlagde delregnskab for DFU Kompetence for 1 ½ år. Der var ingen spørgsmål. 

Regnskabet blev godkendt. 

FD gjorde opmærksom på, at der kun bør være et regnskab i en klub. Dette regnskab kan godt indeholde et afdelingsregnskab. 


6. Fremlæggelse af et budget for indeværende regnskabsår for DFU og undervirksomheden DFU kompetence. Samt et rammebudget for efterfølgende år. (2020) 

Kaj Mogensen fremlagde budget for DFU version 2. Ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt. 

Kaj fremlagde budget for undervirksomheden DFU kompetence. 

Der blev fremsat forskellige meninger omkring honorar for prøver, da andre kun tager 150 kr. + kørsel for afholdelse af prøver. 

Spørgsmål til en censor om priser er forskellige fordi indholdet er forskelligt. Han mener priserne er ok. 

Jan fra Hobro sejlklub. Han synes priserne er OK. 

Kaj Norm Andersen, også censor, mener også 350 kr. er OK. De kommer de også ud til få elever, og ikke kun når der er mindst 10 på et hold. 

Jacob Nissen, censor mener også honorar er OK. 

Kirsten kommenterede det principielle i de forskellige priser. 

Formanden orienterede om den måde DFU kompetence er opbygget på og fungerer. 

Steen Norup Andersen bevarede spørgsmålet om prøvernes priser. Kommer meget an på den enkelte censor, men der er forskel på de svar der skal sendes retur til udbyderen. 

Drøftelsen om prisfastsættelsen fortsætter på næste dialogmøde. 

Budgettet blev herefter godkendt. 


7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsens forslag fremlægges. Forslag er stillet af bestyrelsen med undtagelse af formanden. 

Kai Mogensen motiverede bestyrelsens forslag. 

Formanden kommenterede hvad fartøj er iflg. loven. 

Herefter kom der mange kommentarer fra salen: 

§2 Ekstremt omfattende vedtægter at arbejde med. De bør revideres. 

§3 Restriktivt, at man skal eje en båd, hvis der er flere brugere af båden, bør alle brugere af båden kunne blive medlemmer. 

§6 Et privat forsikringsselskab AXUS bør ikke stå i vedtægten.Habilitet med hensyn til censorer m.v. 

§11 Kommentarer til at være delegeret. Skal det være et klubmedlem eller kan det være andre. Kravet om 5 måneders forudgående medlemskab er for stærkt. 

§13 Formanden er meget stærkt imod at man bliver inhabil. 

Torben Lindquist motiverede sit forslag. 

Kai Mogensen mener ikke der er behov for flere i bestyrelsen eller en kasserer mere. Han mener at disse ting kan klares af nuværende bestyrelse, evt. med ekstern hjælp. 

Torben: hvad kostede det at lægge sidste blad på websiden? Kai har ikke svaret. Kirsten kommenterede at det ikke kan være meningen, at man skal være god til IT eller regnskab for at være med i bestyrelsen. De har ikke fået en regning endnu. De ved ikke hvad det koster med webmaster endnu. 

Formanden oplyste, at det er rigtigt, at redaktøren stoppede midt i det hele. Det kostede kr. 4.750,00 til en grafiker, der gjorde Fritidssejleren færdig. 

Kirsten Hansen oplyste, at regningen for selve netoplægningen ikke er modtaget. Den forventes at blive mindre. 

Per Sandholt mener, at man bør købe en prof. IT mand ude i byen. Der er for store ansvarsproblemer med håndteringen af så mange personlige data. 

Benjamin Kristensen motiverede Duelighedsklubbens forslag. 

Jacob Vedel Nielsen motiverede sine forslag, bl.a. at klubber kun skulle have 1 stemme ligesom person- medlemmer. 

Bent kommenterede på uenigheden i bestyrelsen og foreslog, at DFU Kompetence bliver en selvstændig forening. Alternativt at der vælges 2 mere til bestyrelsen. 

Kai mener ikke at DFU kompetence skal skilles ud. 

Virksund synes det er en god ide med et selvstændigt DFU Kompetence. 

Flere mener ikke, at der bliver mere enighed i bestyrelsen, hvis der bliver flere medlemmer i bestyrelsen. 

Per Sandholt opfordrede til at man samarbejdede i stedet for at bekrige hinanden og henviste til at man havde haft et udvalg til at arbejde med vedtægten og forholdet til DFU Kompetence. Arbejdet blev aldrig gjort færdigt. p.g.a. intern uenighed.. 

Forsamlingen applauderede Pers indlæg og bakkede op om, at der ikke skulle ske en opsplitning af DFU og DFU Kompetence 

Benjamin Kristensen foreslår, at der i dag vælges en helt ny bestyrelse. 

HCS mener klubben og bestyrelsen skal fortsætte som den er nu. 

Dirigenten foreslog herefter, at alle vedtægtsforslag sættes på pause og at der nedsættes et 3 mands-udvalg der skal komme med et forslag til reviderede vedtægter, der både skal forenkles og fastsætte forslag til regulering af arbejdet i DFU Kompetence indenfor DFU`s rammer. En konsulent Jan Grumstrup, Hobro blev nævnt som velegnet som sekretær for gruppen. 

Det besluttedes enstemmigt at nedsætte arbejdsgruppen med det foreslåede kommissorium og at arbejdsgruppen skal bestå af Bent Hansen, Per Sandholdt og Jan Lomholt, samt at tilknytte konsulent Jan Grumstrup som særligt sagkyndig. 

Når arbejdet i gruppen er færdigt indkaldes til ny fortsættende ordinær generalforsamling alene med forslag om ændrede vedtægter. 


8. Indkomne forslag 

De af andre indsendte forslag til vedtægtsændringer blev behandlet under pkt. 7. 


9. Valg ulige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 

Bent Hansen og Kaj Mogensen blev foreslået som formandskandidater: 

Der blev herefter foretaget afstemning. 

Bent Hansen fik 61 stemmer 

Kaj Mogensen fik 45 stemmer 

Som formand blev valgt Bent Hansen. 


Valg af bestyrelsesmedlem

Asta Jørgensen er på valg og ønsker genvang. 

Herudover bliver Torben Lindquist foreslået. 

Der blev herefter foretaget afstemning. 

Asta fik 46 stemmer 

Torben fik 60 stemmer 

Som nyt bestyrelsesmedlem i 2 år blev valgt Torben Lindquist. 

Forslaget om mistillidsvotum til bestyrelsen blev trukket tilbage. 


10. Valg hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

Forslag til suppleanter: Michael Nielsen, Kurt Sjøgren, Jacob Vedel Nielsen 

Der vælges 2 ligestillede suppleanter 

FD besluttede, at der skrives max. 2 navne på stemmesedlen, men man må også nøjes med at skrive et navn. 

Der blev herefter foretaget afstemning. 

Michael Nielsen fik 31 stemmer 

Kurt Sjøgren fik 74 stemmer 

Jacob Vedel Nielsen fik 57 stemmer 

Som suppleanter blev valgt Kurt Sjøgren og Jacob Vedel Nielsen 


11. Valg hvert år: 2 kritiske revisorer for 1 år 

Som kritiske revisorer blev genvalgt Jan Schack og Ole Jensen uden stemmeafgivning. 


12. Valg hvert år: 1 revisorsuppleant for 1 år 

Som revisorsuppleant blev genvalgt Mogens Hansen uden stemmeafgivning. 


13. Eventuelt 

Formanden takkede for valget og takkede dirigenten for god ro og orden. 

Referat af Ingelise Larsen 

5 Kommentarer

 • Bent Hansen11. december 2019 at 16:59

  Hej Frank.
  Mange af dine synspunkter og kommentarer kan jeg genkende som værende relevante, men!
  Vi fik opklaret fejlen med dit medlemsskab og dine forslag til vedtægts ændringerne blev behandlet på generalforsamlingen.
  Undersøgelse ved rundspørge blandt tilfældige medlemmer viser bestyrelsen at DFU bladet er en primær kommunikations platform til medlemmer og klubberne. Vi agter at bibeholde blader med den linje den har nu.
  Det er beklageligt meningsforskellene i bestyrelsen har udviklet sig som det er nu.
  En løsning er dog på vej. Generalforsamlingen i Korsør nedsatte en arbejdsgruppe, med reference til generalforsamlingen, med opgaven at udarbejde opdaterede vedtægter.
  Vedtægtsforslaget sendes i denne uge ( 51) i et særnummer til alle medlemmer og klubber med indkaldelse til en fortsættende generalforsamling i Nykøbing Falster d. 18. Januar.
  Arbejdsgruppens forslag tager hensyn til medlemsdemokratier noget jeg har forfægtet med hele min energi og er velafbalanceret og fremsættes i enighed af gruppen.
  Jeg håber du kan og gerne vil deltage med din positive stemme være med til at løfte DFU videre ind i en moderne fremtid med samarbejde.
  Den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2020 er der mulighed for at ændre sammensætningen af bestyrelse idet 3 medlemmer er på udskiftningsbænken og medlemmerne bestemmer.
  Jeg er allerede bekendt med medlemmer der stiller sig til rådighed for opgaven.
  Er du interreseret? Du har været i min lille notesbog siden vi talte sammen sidst, så lad høre fra dig.
  DFU Formand
  Bent Hansen

  Svar
 • Frank Jensen25. september 2019 at 12:12

  Jeg har også lagt mærke til en del uregelmæssigheder i DFU specielt når det handler om medlemsdemokratiet.
  Som medlem er det en klar forventning at man/k kan og må stille forslag til generalforsamlinger i DFU.
  Jeg fremsatte mange forslag til DFU vedr. medlemsbladet, hjemmesiden m.m. under Bent Hansen formandsskab tidligere formandskab til generalforsamling i DFU.
  Ingen forslag kom til behandling og blev afvist med begrundelsen om at jeg ikke var medlem – jeg kunne så fremvise gyldig medlemskvittering.

  De interne fløjkrige i DFU bør lukkes ned og der bør i min optik enten indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling eller skiftes kraftigt ud i bestyrelsen af DFU så DFU bliver en demokratisk forening – og ikke en “familiestyret” organisation.

  Selvom jeg ikke længere ønsker at modtage DFU’s medlemsblad vil jeg som medlem gerne orienteres om generalforsamlinger.

  Referater fra generalforsamlinger bør indeholde alt – eksempel (citat fra https://dk-dfu.dk/referat-fra-generalforsamling-22-juni-2019/)
  “Bestyrelsens forslag fremlægges. Forslag er stillet af bestyrelsen med undtagelse af formanden. ”

  Hvilke forslag ? – det skal fremgår af referatet – det er jo næppe klassificerede forsvarshemmeligheder der er tale om.

  Kommentar til “Torben: hvad kostede det at lægge sidste blad på websiden?”
  Øh at lægge en pdf-fil ud på en hjemmeside koster for en professionel webmaster max 10 minutters arbejde – jeg gør det jævnligt med medlemsblade fra Holbæk bådelaug ud på hjemmesiden.

  Et af de mange forslag jeg har stillet til DFU var netop en digitalisering af medlemsbladet for at reducere omkostningerne så kan de medlemmer der fortsat ønsker at modtage medlemsbladet vælge det – alle andre kan modtage det digitalt og se det på hjemmesiden.

  Årlig besparelse = antal medlemmer X portoudgifter og distribusionsomkostninger/trykning
  Det er også mere miljøvenligt.

  “Kirsten Hansen oplyste, at regningen for selve netoplægningen ikke er modtaget. Den forventes at blive mindre.”

  Ohøj – hvis i vil betale op til flere 1000 kr for at et medlemsblad skal lægges op på hjemmesiden – så ring til mig…
  Det skal max. koste 2-300 Kr – det tager jo ikke flere timer – jeg er webmaster med mere end 20 års erfaringer og driver egen internetportal om Isefjorden + flere hjemmesider b.la Holbæk Bådelaug !
  Betaler DFU flere 1000 kr for dette er det spild af penge og ikke god forretningsførelse.

  Vedr. referat fra generalforsamlingen : Medlemmer har krav på at vide hvilke forslag der er stillet af medlemmer til generalforsamlingen.

  Kommer der ikke meget snart styr på de helt grundlæggende demokratiske spillerregler for foreninger i Danmark i DFU vil det medføre at jeg som medlem tager det op til den kommende generalforsamling i Holbæk bådelaug og undersøger om vi er kollektive medlemmer eller ej. Er vi det første vil min indstilling så være at vi kollektivt udmelder os af DFU.

  “Hvor svært kan det gøres af gennemføre en ordinær generalforsamling i DFU” ?
  “Fortsættende generalforsamling” hvor er det beskrevet i vedtægterne og hvor er legaliteten for dette…?

  Udskift hele bestyrelsen og få styr på de grundlæggende demokratiske spillerregler for drift af foreninger i Danmark.

  Med venlig Hilsen
  Frank Skibby Jensen

  Svar
  • Benjamin Kristensen27. november 2019 at 18:06

   Hej Frank.

   Vi er helt enige … DFU-bestyrelsen fungere slet ikke. Min observation er, at der sidder et par medlemmer af bestyrelsen og blokerer for ALLE nye tiltag.

   Jeg blev dybt chokeret, da jeg for nyligt oplevede, at bestyrelsesmedlemmerne Kai og Kirsten misbrugte medlemsdatabasen til at rundsende en SPAM e-mail med deres personlige forsøg på at tilsvine vores bestyrelsesformand Bent Hansen, som har løftet DFU fra at være en forsikrings-indkøbs-forening, til at have en stemme i nationale og internationale fritidssejlerorganisationer, samt etableret et fantastisk flot prøvesystem for fritidssejlere.

   Disse to øjensynligt imbecile personager har tilsyneladende bremset al udvikling af DFU i flere år, så med mindre vi vil styres af forvirrede hattedamer fremover, håber jeg at alle møder op til næste generalforsamling og stemmer for at vi kommer af med dette yderst uheldige par.

   De bedste sejlerhilsner 🙂
   Benjamin Kristensen, Skælskør.

   Svar
  • kirsten hansen3. december 2019 at 19:31

   Hej Frank jeg sender en kommentar til dig på din mail.

   Svar
 • Benjamin Kristensen17. juli 2019 at 16:50

  Kære DFU-venner.

  Bemærkning til punkt 4: Bestyrelsens beretning.

  Under generalforsamlingen i Korsør den 22. 6.19 gør jeg i al beskedenhed opmærksom på, at der er grundlæggende ændringer i beretningen i forhold til beretningen ved generalforsamlingen d. 22.3.19 i Guldborgsund, og spørger derfor formanden hvorfor, der tilsyneladende er manipuleret så åbenlyst med beretningen.
  Som jeg læser beretningen, er der ensidigt redigeret i den beretning vi hører under den fortsættende generalforsamling i Korsør, i forhold til beretningen ved den ordinære generalforsamling i Guldborgsund. Hvad kan vi have tillid til?

  HC Sørensen responderer på mine indsigelser og forklarer, at Korsør 22. 6.19 er en ny ordinær generalforsamling, og at den gældende årsberetning fra Guldborgsund derfor er “usynlig”.

  HC Sørensen misinformerer her generalforsamlingen idet generalforsamling DFU d. 23 marts 2019 giver bestyrelsen klar besked (citat fra generalforsamlingsreferat Guldborgsund 2019): “Dette betyder at der er tale om en fortsættende generalforsamling, da ikke alle ønskede punkter blev nået ved gennem-gangen til generalforsamlingen d. 23. marts.”

  Dirigenten Frantz Dolberg hopper øjensynligt med på HC Sørensens “usynlighedsteori”, tilsyneladende uden kendskab til ovennævnte generalforsamlingsbeslutning i Guldborgsund, hvor det besluttes at der i Korsør 22. juli er tale om en en fortsættende generalforsamling, – og ikke en ordinær generalforsamling. Den nu af Kirsten oplæste (og antageligt af Kai opdigtede) beretning kom derfor til afstemning.

  Og derfor stemte generalforsamlingen tilsyneladende … om en simpel løgn?

  De bedste sejlerhilsner 🙂
  Benjamin Kristensen, Skælskør

  Svar

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.