Referat fra generalforsamling 22. juni 2019

Lørdag den 22. juni afholdte Danmarks Fritidssejler Union ordinær generalforsamling på Storebælt Camping og Feriecenter ved Korsør. Læs det fulde referat fra generalforsamlingen lige her.


Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Som dirigent blev enstemmigt valgt Frantz Dolberg (FD) 

FD konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 


2. Valg af referent 

Som referent blev valgt Ingelise Larsen 


3. Valg af mindst 2 stemmetæller 

Palle Danielsen og Arne Jørgensen blev valgt som stemmetællere 


Indledende formelle spørgsmål: 

FD gennemgik de rejste spørgsmål. 

FD bestemte: 

1. At også klubber, der er tilmeldt for sent har stemmeret, da der alene står ”bør” i vedtægten. 

2. En delegeret, der ikke er medlem, kan ikke stemme personligt, men kan stemme for klubben, idet vedtægten ikke stiller krav om medlemskab for delegerede. 

3. Forslaget om mistillid til 4 medlemmer af bestyrelsen, stillet af Duelighedsklubben udsættes til efter pkt. 9 på dagsordenen.


Kommentarer fra salen: 

HC Sørensen mener ikke, at man må stemme som delegeret hvis man ikke er personligt medlem. 

Formanden sagde, at der har udviklet sig en kutyme og er enig med dirigenten. 

Hans Erik Sølvby mener også, at man skal være medlem personligt for at kunne stemme. 

Niels Ole Jespersen, Virksund, er kun mødt op fordi han har fået at vide, at han havde stemmeret. 

FD fastholdt sin beslutning vedrørende det formelle. 

Duelighedsklubben forslag om mistillid til bestyrelsen fastholdes, bortset fra mistillid til formanden. 


4. Bestyrelsens beretning 2018 

Bestyrelsens beretning blev oplæst af Kirsten Hansen. Beretningen, står på side 6 i Fritidssejleren nr. 2. 

Benjamin Kristensen kommenterede, at der var store ændringer i beretningen siden generalforsamlingen d. 22.3. i Guldborgsund. Formanden besvarede Benjamins forespørgsel. Formanden vil ikke stemme for beretningen, men fremsætter ikke egen. 

HCS bemærker, at det er en ny ordinær generalforsamling. Den første generalforsamling er annulleret. 

FD bekræftede, at det er den nu oplæste beretning der skal tages stilling til. 

Benjamin ønsker afstemning. Der foretages afstemning om beretningen. 

82 stemte for og 34 stemte imod. 

Beretningen blev med stemmeflertal vedtaget. 


5. Fremlæggelse af regnskab 2018 for DFU og undervirksomheden DFU Kompetence. 

Kaj Mogensen fremlagde DFU regnskab. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. 

Kaj fremlagde delregnskab for DFU Kompetence for 1 ½ år. Der var ingen spørgsmål. 

Regnskabet blev godkendt. 

FD gjorde opmærksom på, at der kun bør være et regnskab i en klub. Dette regnskab kan godt indeholde et afdelingsregnskab. 


6. Fremlæggelse af et budget for indeværende regnskabsår for DFU og undervirksomheden DFU kompetence. Samt et rammebudget for efterfølgende år. (2020) 

Kaj Mogensen fremlagde budget for DFU version 2. Ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt. 

Kaj fremlagde budget for undervirksomheden DFU kompetence. 

Der blev fremsat forskellige meninger omkring honorar for prøver, da andre kun tager 150 kr. + kørsel for afholdelse af prøver. 

Spørgsmål til en censor om priser er forskellige fordi indholdet er forskelligt. Han mener priserne er ok. 

Jan fra Hobro sejlklub. Han synes priserne er OK. 

Kaj Norm Andersen, også censor, mener også 350 kr. er OK. De kommer de også ud til få elever, og ikke kun når der er mindst 10 på et hold. 

Jacob Nissen, censor mener også honorar er OK. 

Kirsten kommenterede det principielle i de forskellige priser. 

Formanden orienterede om den måde DFU kompetence er opbygget på og fungerer. 

Steen Norup Andersen bevarede spørgsmålet om prøvernes priser. Kommer meget an på den enkelte censor, men der er forskel på de svar der skal sendes retur til udbyderen. 

Drøftelsen om prisfastsættelsen fortsætter på næste dialogmøde. 

Budgettet blev herefter godkendt. 


7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsens forslag fremlægges. Forslag er stillet af bestyrelsen med undtagelse af formanden. 

Kai Mogensen motiverede bestyrelsens forslag. 

Formanden kommenterede hvad fartøj er iflg. loven. 

Herefter kom der mange kommentarer fra salen: 

§2 Ekstremt omfattende vedtægter at arbejde med. De bør revideres. 

§3 Restriktivt, at man skal eje en båd, hvis der er flere brugere af båden, bør alle brugere af båden kunne blive medlemmer. 

§6 Et privat forsikringsselskab AXUS bør ikke stå i vedtægten.Habilitet med hensyn til censorer m.v. 

§11 Kommentarer til at være delegeret. Skal det være et klubmedlem eller kan det være andre. Kravet om 5 måneders forudgående medlemskab er for stærkt. 

§13 Formanden er meget stærkt imod at man bliver inhabil. 

Torben Lindquist motiverede sit forslag. 

Kai Mogensen mener ikke der er behov for flere i bestyrelsen eller en kasserer mere. Han mener at disse ting kan klares af nuværende bestyrelse, evt. med ekstern hjælp. 

Torben: hvad kostede det at lægge sidste blad på websiden? Kai har ikke svaret. Kirsten kommenterede at det ikke kan være meningen, at man skal være god til IT eller regnskab for at være med i bestyrelsen. De har ikke fået en regning endnu. De ved ikke hvad det koster med webmaster endnu. 

Formanden oplyste, at det er rigtigt, at redaktøren stoppede midt i det hele. Det kostede kr. 4.750,00 til en grafiker, der gjorde Fritidssejleren færdig. 

Kirsten Hansen oplyste, at regningen for selve netoplægningen ikke er modtaget. Den forventes at blive mindre. 

Per Sandholt mener, at man bør købe en prof. IT mand ude i byen. Der er for store ansvarsproblemer med håndteringen af så mange personlige data. 

Benjamin Kristensen motiverede Duelighedsklubbens forslag. 

Jacob Vedel Nielsen motiverede sine forslag, bl.a. at klubber kun skulle have 1 stemme ligesom person- medlemmer. 

Bent kommenterede på uenigheden i bestyrelsen og foreslog, at DFU Kompetence bliver en selvstændig forening. Alternativt at der vælges 2 mere til bestyrelsen. 

Kai mener ikke at DFU kompetence skal skilles ud. 

Virksund synes det er en god ide med et selvstændigt DFU Kompetence. 

Flere mener ikke, at der bliver mere enighed i bestyrelsen, hvis der bliver flere medlemmer i bestyrelsen. 

Per Sandholt opfordrede til at man samarbejdede i stedet for at bekrige hinanden og henviste til at man havde haft et udvalg til at arbejde med vedtægten og forholdet til DFU Kompetence. Arbejdet blev aldrig gjort færdigt. p.g.a. intern uenighed.. 

Forsamlingen applauderede Pers indlæg og bakkede op om, at der ikke skulle ske en opsplitning af DFU og DFU Kompetence 

Benjamin Kristensen foreslår, at der i dag vælges en helt ny bestyrelse. 

HCS mener klubben og bestyrelsen skal fortsætte som den er nu. 

Dirigenten foreslog herefter, at alle vedtægtsforslag sættes på pause og at der nedsættes et 3 mands-udvalg der skal komme med et forslag til reviderede vedtægter, der både skal forenkles og fastsætte forslag til regulering af arbejdet i DFU Kompetence indenfor DFU`s rammer. En konsulent Jan Grumstrup, Hobro blev nævnt som velegnet som sekretær for gruppen. 

Det besluttedes enstemmigt at nedsætte arbejdsgruppen med det foreslåede kommissorium og at arbejdsgruppen skal bestå af Bent Hansen, Per Sandholdt og Jan Lomholt, samt at tilknytte konsulent Jan Grumstrup som særligt sagkyndig. 

Når arbejdet i gruppen er færdigt indkaldes til ny fortsættende ordinær generalforsamling alene med forslag om ændrede vedtægter. 


8. Indkomne forslag 

De af andre indsendte forslag til vedtægtsændringer blev behandlet under pkt. 7. 


9. Valg ulige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 

Bent Hansen og Kaj Mogensen blev foreslået som formandskandidater: 

Der blev herefter foretaget afstemning. 

Bent Hansen fik 61 stemmer 

Kaj Mogensen fik 45 stemmer 

Som formand blev valgt Bent Hansen. 


Valg af bestyrelsesmedlem

Asta Jørgensen er på valg og ønsker genvang. 

Herudover bliver Torben Lindquist foreslået. 

Der blev herefter foretaget afstemning. 

Asta fik 46 stemmer 

Torben fik 60 stemmer 

Som nyt bestyrelsesmedlem i 2 år blev valgt Torben Lindquist. 

Forslaget om mistillidsvotum til bestyrelsen blev trukket tilbage. 


10. Valg hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

Forslag til suppleanter: Michael Nielsen, Kurt Sjøgren, Jacob Vedel Nielsen 

Der vælges 2 ligestillede suppleanter 

FD besluttede, at der skrives max. 2 navne på stemmesedlen, men man må også nøjes med at skrive et navn. 

Der blev herefter foretaget afstemning. 

Michael Nielsen fik 31 stemmer 

Kurt Sjøgren fik 74 stemmer 

Jacob Vedel Nielsen fik 57 stemmer 

Som suppleanter blev valgt Kurt Sjøgren og Jacob Vedel Nielsen 


11. Valg hvert år: 2 kritiske revisorer for 1 år 

Som kritiske revisorer blev genvalgt Jan Schack og Ole Jensen uden stemmeafgivning. 


12. Valg hvert år: 1 revisorsuppleant for 1 år 

Som revisorsuppleant blev genvalgt Mogens Hansen uden stemmeafgivning. 


13. Eventuelt 

Formanden takkede for valget og takkede dirigenten for god ro og orden. 

Referat af Ingelise Larsen 

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.