Referat for Generalforsamling 2020

Lørdag den 19. september 2020 kl. 11:00 – Scandic Hotel Odense

Referent: Torben Lindkvist

Dagsorden:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af Dirigent(er).
3. Valg af Referent(er).
4. Valg af Stemmetællere/udvalg.
5. Forretningsorden for generalforsamlingen.
6. Bestyrelsens Beretning.
7. Andre Beretninger.
8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
9. Indkomne Forslag.
10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.
11. Godkendelse af kontingenter.
12. Valg i henhold til vedtægterne.
a. DFU’s Bestyrelse: Kasserer, 2 Bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter. Ref. §12
b. DFU’s Revision: Formand og 2 Medlemmer. Ref. §13
c. Kompetence Center: Kvalitetschef og Økonomiansvarlig. Ref. §14
13. Eventuelt


1.Konstatering af fremmødte stemmeberettige medlemmer:

Under punktet gjorde Bent Hansen gældende, at 7 af de fremmødte repræsenterede klubber som ikke var lovligt godkendte som medlemmer, hvorfor disse klubber ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Disse klubber havde fået udleveret stemmesedler, hvilket svarer til 35 stemmer. Efter debat var der enighed om at dette spørgsmål måtte afgøres af dirigenten.


2. Valg af dirigent(er):

Bestyrelsen foreslog Steen Munk-Petersen som Kandidat. Bent Hansen forslog Frantz Dolberg som kandidat, Efter en længer debat trak Steen Munk-Petersen sit kandidatur tilbage og Frantz Dolberg blev valgt som Dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt formaliteter var i orden og dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse.

Bent Hansen bad om ordet til forretningsordenen og bad dirigenten tage stilling til optagelsen af de 7 indmeldte klubber var foregået efter vedtægtens §4, hvilket Bent Hansen bestred, og dermed ikke var berettigede til at deltage i generalforsamlingen.

Det blev til en større debat fra bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Hansen, kasserer Kai Mogensen, næstformanden Per Sandholdt, formand Bent Hansen samt flere personer i forsamlingen.

Argumenterne for lovlig indmelding var, at den foretagne procedure var sædvanlig og at de øvrige, tidligere indmeldte klubber, var optaget som medlemmer på samme måde, hvorfor konsekvensen måtte være, at ingen af de fremmødte klubber var lovligt indmeldte og dermed ikke havde stemmeret.

Kirsten Hansen fremførte at man aldrig havde fulgt denne vedtægt ved indmeldelse af klubber,

Efter en længere debat, stoppede dirigenten debatten og fortalte at han kun kunne forholde sig til vedtægterne og da vedtægternes procedureregler ikke var fulgt havde han ikke andet valg end at erklære, at de 7 klubber ikke var medlemmer endnu og dermed ikke havde stemmeret.

At man tidligere havde optaget medlemmer i strid med vedtægtens bestemmelser ændrer intet, når spørgsmålet nu var rejst til afgørelse.

Da dirigenten bortviste de omtalte klubber og deres delegerede som ikke var personligt indmeldt forlod bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Hansen og Kai Mogensen samt nogle klubber og personlige medlemmer generalforsamlingen i protest.

Herefter konstaterede dirigenten at der var i alt 149 stemmer til stede fordelt på 23 klubber med i alt 115 stemmer og 34 personlige medlemmer.


3. Valg af Referent(er):

Dirigenten forslog Torben Lindkvist som referent.

Torben Lindkvist blev valgt som referent.


4. Valg af Stemmetællere/udvalg:

Følgen blev enstemmigt valgt som Stemmetællere:

Jean Hansen, Henrik Sunekær, Ole Edlund Jensen, og Jan Schack Andersen

Dirigenten udpegede Jan Schack Andersen som formand for stemmetællerne.


5. Forretningsorden for generalforsamlingen:

Ingen ændringer til den gældende.


6. Bestyrelsens Beretning:

Bent Hansen fremlagde bestyrelsens Beretning for 2019.

Herefter udtrykte Jan Lomholt på vegne af flere medlemsklubber og personlige medlemmer utilfredshed og mistillid til den samlede bestyrelse. Man havde mistet tilliden til den samlede bestyrelse, idet den ikke siden sidste generalforsamling havde foretaget andet end indbyrdes kævl og personlige beskyldninger. Der skulle en ny og yngre bestyrelse til.

Det fremsatte mistillidsvotum blev sat under afstemning. Dirigenten oplyste at det krævede absolut flertal, hvis det skulle gennemføres.

Mistillidsvotums skriftligt afstemningsresultat:
Stemte for: 82
Stemte imod: 66
Blanke stemmer: 1
Stemte ikke: 0
Stemmeberettiget: 149

Resultat af Mistillidsvotum: Godkendt

De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer accepterede mistillidsvotummet og stillede deres mandater til rådighed.

Dirigenten fremlagde problemet med valg af ny bestyrelse. Ønskede forsamlingen at nyvalg skulle udskydes til en ny ekstraordinær generalforsamling eller ønskede man at foretage nyvalg allerede på denne generalforsamling.

Der var enighed om at foretage nyvalg af hele bestyrelsen, når vi kom til dette punkt på dagsordenen.

Dirigenten efterlyste kommentarer til beretningen. Ingen ønskede ordet og beretningen blev godkendt.


7. Andre Beretninger:

Bent Hansen fremlagde Kompetence Centerets beretning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Da kasserenen havde forladt generalforsamlingen, overtog Bent Hansen fremlæggelsen af regnskabet for 2019.

Regnskabet viste et underskud på ca. DKK 110.000. Der blev stillet spørgsmål til omkostningerne til FRITIDSSEJLEREN. Per Sandholt redegjorde for årsagen til stigningen.

Regnskabet 2019 for Danmarks Fritidssejler Union blev godkendt.

Regnskabet for Kompetence Centeret 2019 blev godkendt.


9. Indkomne Forslag:

9.1 Udelukkelse / Eksklusion af Kirsten Hansen og Kai Mogensen

Forslagsstiller Benjamin Kristensen var ikke til stede ved generalforsamlingen, men forsamlingen krævede forslaget behandlet.

Dirigenten bemærkede, at der er tale om en fuld eksklusion, da der ikke var indsat nogle begrænsninger i forslaget.

Resultatet af afstemningen:

Stemte for: 63
Stemte imod: 84
Blanke stemmer: (0)
Stemte ikke: (0)
Stemmeberettiget: 149

Resultat: Forkastet


9.2. Udelukkelse / Eksklusion af Bent Hansen:

Forslagsstillerne Kai Mogensen og Rasmus Larsen var ikke til stede ved forslaget, men forsamlingen krævede forslaget behandlet.

Dirigenten bemærkede at der er tale om en fuld-eksklusion som i tidligere forslag.

Resultat af afstemningen:

Stemte for: 18
Stemte imod: 111
Blanke stemmer: 3
Stemte ikke: (17)
Stemmeberettiget: 149

Resultat: Forkastet


9.3. Generalforsamlingen skal afholdes i overensstemmelse med de tidligere vedtægter

Forslagsstiller Ole Mørch var ikke til stede ved forslaget.

Afstemningsresultat efter håndsoprækning : Enstemmigt forkastet.


9.4. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke indtage ansvarlige positioner i Kompetence Center

Forslagsstiller Ole Mørch var ikke til stede ved forslaget, og da forslaget er identisk med forslag 9.16. blev behandlingen af forslaget udskudt til behandlingen af pkt. 9.16.


9.5. DFU skal afholde eventuelle sagsomkostninger ang. Kirsten og Kai

Forslagsstiller Ole Mørch var ikke til stede ved forslaget.

Afstemningsresultatet – efter håndsoprækning – blev et næsten enstemmigt
Nej, idet kun 1 klub og et personligt medlem stemte for.

Resultat: Forkastet


9.6. Medlemsbladet, Fritidssejleren

Forslagsstiller Ole Mørch var ikke til stede ved forslaget.

Generalforsamlingen var enig med dirigenten om, at spørgsmålet hørte under bestyrelsens kompetence og at forslaget ikke skulle til afstemning.

Resultat: Udgået


9.7. Bestyrelsen skal ved opstilling af kandidater til bestyrelsen

Forslagsstiller Ole Mørch var ikke til stede ved forslaget

Forslaget kræver en vedtægtsændring.

Afstemningsresultatet – efter håndsoprækning – blev en enstemmig forkastelse

Resultat: Forkastet


9.8. Fritidssejleren

Forslagsstillerne Kai Mogensen og Rasmus Larsen var ikke til stede ved forslaget.

Generalforsamlingen var enig med dirigenten om, at spørgsmålet hørte under bestyrelsens kompetence og at forslaget ikke skulle til afstemning.

Resultat: Udgået


9.9. Friluftsrådet

Forslagsstillerne Kai Mogensen og Rasmus Larsen var ikke til stede ved forslaget,

DFUs Kurt Sjøgreen, hovedbestyrelsesmedlem i Friluftsrådet og Leif Nielsen ligeledes bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet udtalte at man kun kunne være tilmeldt nationalt og ikke lokalt som forslaget gik på.

Generalforsamlingen var enig med dirigenten om, at spørgsmålet hørte under bestyrelsens kompetence og at forslaget ikke skulle til afstemning.

Resultat: Udgået


9.10. Messer, eks. Fredericiamessen

Forslagsstillerne Kai Mogensen og Rasmus Larsen var ikke til stede ved forslaget

Generalforsamlingen var enig med dirigenten om, at spørgsmålet hørte under bestyrelsens kompetence og at forslaget ikke skulle til afstemning.

Resultat: Udgået


9.11. EBA – Europæisk fritidssejler organisation

Forslagsstillerne Kai Mogensen og Rasmus Larsen var ikke til stede ved forslaget.

Generalforsamlingen var enig med dirigenten om, at spørgsmålet hørte under bestyrelsens kompetence og at forslaget ikke skulle til afstemning.

Resultat: Udgået


9.12. Kaskoprovision overføres til kaskokunderne

Forslagsstillerne Kai Mogensen og Rasmus Larsen var ikke til stede ved forslaget. men forsamlingen krævet forslaget behandlet.

Efter debat vedtog generalforsamlingen enstemmigt – efter håndsoprækning – at kaskoprovisionen skulle tilfalde fællesskabet (DFU).

Resultat: Forkastet


9.13. Vedtægters ændring til §8.3

Forslag: Hvert medlem 1 stemme.

Forslagsstiller Steen Munk-Petersen motiverede forslaget.

Efter debat fremsatte Jan Grumstrup ændringsforslag:
Klubstemmerne fordeles efter antal af DFU – klubmedlemmer i de enkelte klubber, således:
2 – 25 medlemmer = 1 stemme
26 – 50 medlemmer = 2 stemmer
51 medlemmer og derover = 3 stemmer

Mette Kjær fremsatte yderligere ændringsforslag:
Det samme som Jan Grumstrup, dog yderligere fordeling:
51 – 100 medlemmer = 3 stemmer
101 medlemmer og derover = 4 stemmer

Efter en livlig debat blev følgende enstemmigt vedtaget:

Klubstemmerne fordeles efter antal DFU-klubmedlemmer i de enkelte klubber, således:

2 – 25 medlemmer = 1 stemme
26 – 50 medlemmer = 2 stemmer
51 – 100 medlemmer = 3 stemmer
101 medlemmer og derover 4 stemmer

Det vedtoges endvidere, at forslaget først skulle træde i kraft efter denne generalforsamling. jf. Vedtægtens §11.


9.14. Vedtægters ændring til §18.3

Forslagsstiller Steen Munk-Petersen, trak forslaget tilbage.


9.15. Vedtægters ændring til §12

Efter debat trak forslagsstiller Steen Munk-Petersen forslaget tilbage.


9.16. Vedtægters ændring til §14

Efter debat trak forslagsstiller Steen Munk-Petersen forslaget tilbage.


10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering:

Da kasserenen havde forladt generalforsamlingen, blev kasserenens budgetforslag fremlagt af Bent Hansen.

Ingen kommentarer, idet det overlades til den nye bestyrelse nøje at gennemgå og eventuelt revidere budgettet.


11. Godkendelse af kontingenter:,

Bent Hansen erindrede om, at Bestyrelsens visioner, der blev godkendt i form af beretningen medfører omkostninger der endnu ikke er budget ført.

Det blev enstemmigt vedtaget at forsætte med uændrede kontingenter i 2021.


12. Valg i henhold til vedtægterne:

Da der forelå et mistillidsvotum mod bestyrelsen, var hele bestyrelsen på valg.


12.a. Valg til Danmarks Fritidssejler Unions Bestyrelse Ref. §12

Til Formandsposten for 1 år, idet formandsposten er på valg i 2021:

Kandidat: Bent Hansen

Bent Hansen blev valgt til formand for 1 år.

Til Kasserer for 2 år:

Kandidat: Tommy Ivan Kahl
Kandidat: Kai Mogensen

Kai Mogensen anses for at have trukket sig.
Tommy Ivan Kahl blev valgt til kasserer for 2 år.


Til bestyrelsesmedlemsposten for 1 år, idet bestyrelsesmedlemsposten er på valg i 2021:

Kandidat: Torben Lindkvist

Torben Lindkvist blev valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år


Til bestyrelsesmedlemspostene for 2 år:

Kandidat: Niels-Ove Jespersen
Kandidat: Per Sandholdt
Kandidat: Kirsten Hansen
Kandidat: Jacob Vedel Nielsen
Kandidat: Tom Holstebro

Per Sandholdt trak sit kandidatur tilbage,
Kirsten Hansen anses for at have trukket sig.
Tom Holstebro trak sit kandidatur tilbage.

Niels-Ove Jespersen og Jacob Vedel Nielsen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer for 2 år


Til suppleantposterne for 2 år afgår skiftevis hvert år.:

Kandidat: Tom Holstebro
Kandidat: Kurt Sjøgreen

Tom Holstebro 1 år og Kurt Sjøgreen 2 år blev valgt som suppleanter.


12.b. Danmarks Fritidssejler Unions Revision Ref. §13

Til Formandsposten 2 år:

Kandidat:

Der kunne ikke opstilles en formand til posten på generalforsamlingen, og forsamlingen forlangte at bestyrelsen fandt en person hurtigst muligt til denne post, forsamlingen gav samtidig mandat til at bestyrelsen – indtil næste generalforsamling – kunne udpege en Formand for Danmarks Fritidssejler Unions Revision.


Som Revisionsmedlem afgår skiftevis hvert år.:

Kandidat: Ole Edlund Jensen
Kandidat: Jan Schack Andersen

Jan Schack Andersen 1 år og Ole Edlund Jensen 2 år blev valgt som Revisionsmedlemmer.


12.c. Valg til Danmarks Fritidssejler Unions Kompetence Center Ref. §14

Valg til Kvalitetschef for 4 år:

Kandidat: Bent Hansen
Kandidat: Christian H. Jensen

Efter at Kai Mogensen og Kirsten Hansen havde forladt forsamlingen i protest, og Per Sandholdt ikke kunne komme i kontakt med Christian H. Jensen om hans mulige opstilling til Kvalitetschef, trak Per Sandholdt bestyrelsens nominering af Christian H. Jensen tilbage.

Bent Hansen blev valgt til Kvalitetschef for 4 år.


Valg til Økonomiansvarlig for 3 år:

Kandidat: Jacob Vedel Nielsen

Jacob Vedel Nielsen blev valgt til Økonomiansvarlig for 3 år.


13. Eventuelt

Bent Hansen takkede Dirigenten for ledelsen af en vanskelig generalforsamling.

Dirigenten Takkede også forsamlingen for god debat og beslutningskraft.

Generalforsamlingen slut.


Ingen kommentar

Lukket for kommentarer