Referat af Generalforsamling 2016

Generalforsamling afholdt: lørdag den 23. januar 2016 kl.11.30

Sted: Handbjerg Marina, 7830 Vinderup.

Dagsorden, i henhold til den udsendte dagsorden.

 

 

Forud for generalforsamlingen foretog Kirsten Hansen(KH) navneopråb og udlevering af stemmesedler.

Formanden Bent Hansen (BH) bød velkommen.

 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent.

Palle Danielsen(PD) blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig og beslutningsdygtig.

PD spurgte videre, om der i øvrigt var bemærkninger til den udsendte/omdelte dagsorden. Det var ikke tilfældet og dagsordenen var dermed godkendt.

 

Ad 2. Valgt af referent

Per Sandholdt(PS) blev enstemmigt valgt til referent.

 

Ad 3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

Kurt Sjøgreen(KS) og Asta Jørgensen(AS) blev enstemmigt valgt til stemmetællere.

 

Ad 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2015)

DFU har været igennem et år præget af, arbejdsglæde i bestyrelsen.

Et tilbageblik viser, at der har været mange ændringer igennem tiden.

Natursejlerforeningen havde indgået forsikringsaftale med Yacht-Pool, som DFU fortsatte med.

Denne konstruktion var ikke juridisk holdbar, blandt andet på grund af forsikringspolicen og DUF’s navn ikke var sammenfaldende. På indbetalingen af forsikringspræmien var der et slip på 2 måneder, hvor der kunne være tvivl om forsikringsdækningen.

Dette førte til en vedtægtsændring, således at DUF’s opkrævning blev flyttet til d. 01-12 for ikke klubopkrævede medlemmer. Når opkrævningen d. 01-12 er valgt, med indbetaling d. 10-12, er begrundelsen, at retsligt skal de ikke indbetalte opkrævede, have et påkrav om, at betale og oplyses om ansvarsforsikringens ophør efter d. 01-01.

Klubopkrævede medlemmer opkræves fortsat d. 01-02, men DFU foretager indbetalingen for disse medlemmer, sammen med øvrige DFU medlemmer.

Forretningsudvalget gennemgik forsikringsaftalen med Yacht-Pool og fik denne revideret, således at den er juridisk korrekt.

 

Forsikringssamarbejdet med Yacht-POOL.

Den nuværende aftale med Yacht-Pool har fungeret godt, til glæde for alle.

Der er nu indgået en ny aftale med Yacht-Pool. Hovedprincipperne fra den gamle aftale videreføres i den nye aftale. Der er nedsat et forsikrings udvalg, som består af DFUs forretnings udvalg og Yacht-Pool. Formålet med udvalget er at sikre at DFUs medlemmer altid har de optimale forsikringsaftaler, samt sikre viden om forsikringer, så samarbejdet kan blive til endnu større glæde for alle parter.

Yacht-Pool ser gerne, at medlemmerne henvender sig direkte til dem, når det drejer sig om kaskoforsikringer.

 

Nye tiltag i 2015.

Selv en gammel forening må forny sig og det har vi også måtte gøre.

Med Henrik Damsgaard-lovmand(HL), der indtrådte i bestyrelsen i stedet for Frank, er vi repræsenteret på Facebook. Det er sket for at vise os frem i offentligheden, på flere forskellige medier, som er relevante nu og i fremtiden.

 

Strategi konference.

Af samme årsag samles bestyrelsen en lørdag og søndag i foråret med opgaven, at identificere vore styrker og svagheder og finde muligheder, der kan bringe DFU fremad. I er alle velkomne med ideer.

 

Fritidssejleren.

Vores mest synlige ansigt udadtil er Fritidssejleren, der udkommer 4 gange om året, og DUF’s hjemmeside.

Bladets strategiske linje er nu klar:

Der skal være et indhold, som er relevant oplysende med en høj grad af troværdighed i informationerne, der har interesse og relevans for vore medlemmer og klubber. Ikke mindst skal bladet være bærer af teknisk og myndigheds relevante emner.

Bladet skal ikke være økonomisk selvbærende, men drives med økonomisk fornuft. Annoncer i bladet skal kun optages med et sejlerrelevant formål og ikke ud fra økonomiske motiver.

Vi har nu en redaktør, der samtidig er webmaster og redigerer hjemmesiden.

 

Reaktionen på de tekniske artikler er meget positive og (HL) arbejder med at omforme de mest læseværdige til en folder, vi kan uddele på messer etc.

Udover en mindre ajourføring er der ingen aktuelle planer om ændringer af bladet.

 

Kystnære vindmølleinstallationer.

Danmark planlægger en række kystnære vindmølleinstallationer, der vil berøre fritidssejlerne meget.

Eks: Planlægges der 2 store vindmølleparker i indsejlingen til Storstrømmen. Disse parker vil skæmme naturen og vanskeligøre fritidssejlads i betydelig grad.

Flemming Caspersen, formand for Kragenæs sejlklub, har med stor dygtighed og indsigt samt energi påtaget sig, at være bannerfører for DUF’s protest mod disse forurenende installationer.

Ud over at vi har fulgt protestvejen, i det offentlige system, har vi i samarbejde med Boris Damsgaard forsøgt at rejse sagen gennem Friluftsrådet, hvor det behandles i en arbejdsgruppe. Vi har anmodet om, at Flemming må fremlægge vores protest overfor arbejdsgruppen.

 

Internationalt samarbejde.

DFU har aktivt deltaget i såvel Nordisk Båd Råd som i EBA konferencer i henholdsvis København og i Berlin.

Af væsentlig interesse kan nævnes EBA`s forslag om skrotning af både, der i fremtiden må påregnes, at få en væsentlig interesse. Arbejdsgruppens forslag vil være de Europæiske fritidssejleres bud til EU om at udarbejde en lovgivning til løsning af problemet og, at oprette en skrotningsfond således industrien betaler for skrotningen og ikke den sidste ejer.

 

Søsportens sikkerhedsråd.

DFU har blandt andet til formål, at sikre en sikker sejlads, hvorfor deltagelse i udvalgsarbejdet er af stor betydning.

Tryg fonden har bevilget et meget stort million beløb til, at fremme sø sikkerheden. Der er igangsat en landsomfattende kampagne, med udgangspunkt i den enkelte havn. Frivillige ambassadører vil modtage undervisning, støttet af kampagne materiale. Ambassadørerne skal assistere havnene i sikkerhed.

En anden arbejdsgruppe, der har haft glæde af Jørgen Petersens mangeårige erfaring, er nu tæt på at fremlægge en revideret og skærpet plan for speedbådsbeviset.

 

Bådudstillingen i Fredericia.

DFU deltog endnu en gang i en velbesøgt båd udstilling i Fredericia. For bestyrelsen var det en stor glæde, at så mange medlemmer kom forbi vores stand, og fik en snak om de ting, der optog den enkelte bådejer. Ved samme lejlighed fik vi talt en del om forsikring og hvad disse dækker og navnligt hvad de ikke dækker. For nogle besøgende på standen, var der opstået usikkerhed om, hvad ansvarsforsikring til båden dækker og navnlig, hvad den ikke dækker.

 

FRILUFTSRÅDET

DFU deltager i arbejdet i Friluftsrådet, hvor DFU er repræsenteret i 3 regioner.

DFU har indflydelse på, og gavn af at være en del af en stor overordnet interesse organisation. DFUs medlemmer har haft mulighed for at deltage i en undersøgelse der synliggør vores aktiviteter på havet og synliggør problematikken om kystnære havvindmøller.

 

Tak til bestyrelse og medlemmerne.

DFU har en arbejdende bestyrelse, hvilket indebærer at arbejdet udføres af medlemmerne af bestyrelsen.

BH vil gerne takke bestyrelsens medlemmer for deres altid store engement og aktive arbejde. Uden disse ildsjæle ville denne forening ikke kunne fungere på det økonomiske niveau, den gør. Vi er Danmarks billigste og bedste sammenslutning af fritidssejlere.

En stor tak vil jeg også gerne sende til ALT BOGFØRT, der med et stor interesse varetager den daglige bogføring og opkrævning af kontingentet.

Medlemmerne skal også have en stor tak for deres opbakning og positive medvirken.

Sluttelig vil jeg også takke for et mangeårigt arbejde udført af Boris Damsgaard, der med en aldrig svigtende engagement har været repræsenteret i arbejdet som:

 

Bestyrelsesmedlem i flere samlinger.

Revisor gennem flere år.

Dirigent, også gennem flere år.

Juridisk konsulent, også gennem flere år.

Delegeret for DFU ved EBA og Nordisk Båd Råd.

Delegeret for DFU i Friluftsrådet i Nordsjælland.

 

Boris har meddelt, at tiden er kommet, hvor han trækker sig fra alle poster, hvilket vi har forståelse for. Hvis Borris ikke allerede var æresmedlem, ville han blive indstillet.

Vi vil sige en dybfølt tak til Boris for hans store indsats. Uden Boris ville DFU ikke være i den form den er nu.

Der var ingen spørgsmål til bestyrelses beretning.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelses beretning.

 

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår (1/1 2015 til og med 31/12 2015)

Kai Mogensen(KM) gennemgik det udleverede regnskab.

KM bemærkede at DFU indtægter var kr. 60.000- mindre end budgetterede, primært på grund af mindre kontingent betalinger.

DFU har haft lidt større udgifter end budgetteret, primært til porto og Bådmessen. Herudover har

omkostningerne til lokale leje været lidt større end budgetteret, på grund af dobbelt leje af lokaler.

 

DFU slutter året med et lille overskud.

Revisionen havde ingen bemærkninger til selve regnskabet.

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Generalforsamlingen godkendte Regnskabet for 2015.

 

Ad 6. Budget 2016 og rammebudget 2017.

KM gennemgik det udleverede budgetforslag for 2016 og rammebudgettet for 2017.

Der budgetteres med lidt færre medlemmer og indtægter i 2016.

Der budgetteres med et bestyrelses seminar i 2016.

 

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2016.

 

Rammebudgettet 2017.

Der budgetteres med flere medlemmer i 2017.

Der budgetteres med kontingent stigning på kr. 25,00.

Kontingent stigningen er ikke strengt nødvendigt, men DFU vil gerne stå godt rustet til fremtidige udfordringer.

 

BH tilføjede at DFU oplevede at flere medlemmer nedsatte kaskoværdien af deres båd, hvilket bevirkede færre indtægter til DFU.

 

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2017, samt en kontingentstigning på kr. 25,00 for 2017.

 

AD 7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

 

Ad 8. Valg til bestyrelsen

Per Sandholdt(PS) ønsker genvalg til bestyrelsen.

PS blev enstemmigt valgt til bestyrelsen i DFU for 2 år.

Kasserer for 2 år

Kai Mogensen(KM) ønsker genvalg som Kasserer

KM blev enstemmigt valgt til Kasserer i DFU for 2 år.

Kirsten Hansen(KH) ønsker genvalg til bestyrelsen.

KH blev enstemmigt valgt til bestyrelsen i DFU for 2 år.

 

AD 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år

Som ny 1. suppleant foreslog bestyrelsen Asta Jørgensen(AJ).

AJ blev enstemmigt valgt til suppleant til bestyrelsen i DFU for 1 år.

Som ny 2. suppleant foreslog bestyrelsen Jørgen Petersen(JP).

JP blev enstemmigt valgt til suppleant til bestyrelsen i DFU for 1 år.

 

AD 10 Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1år.

Bestyrelsen foreslog Jan Andersen(JA) som ny kritisk revisor.

JA blev enstemmigt valgt til revisor i DFU for 1 år.

 

Kurt Sjøgreen(KJ) blev enstemmigt genvalgt til kritisk revisor for 1 år

 

AD 11. Valg af 2 revisorsuppleanter – hver for 1 år

Bestyrelsen har ikke opstillet revisorsuppleanter, og bad generalforsamlingen om at godkende at lade de 2 revisorsuppleanter stå ”åbne”.

Generalforsamlingen godkendte beslutningen om at lade valget af revisorsuppleanter stå åbent.

 

AD 12. Eventuelt

Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

 

 

 

Palle Danielsen, dirigent.                              

Signeret Per Sandholdt, referent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.