Referat af generalforsamling 16 marts 2013

 

Referat

Mødeart: Ordinær generalforsamling
Mødested: Guldborgland Marina, Guldborgvej 352, 4862 Guldborg, Lolland
Mødedato: 16/3 2013
Mødetid: Start kl. 13.00 slut kl. 16.30


Dagsorden

 

01. Valg af dirigent


02. Valg af referent


03. Valg af mindst 2 stemmetællere


04. Bestyrelsens beretning for det forløbne år


05. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår,1/10 2011 – 31/12 2012.


06. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår (2013) og et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår (2014) til godkendelse


07. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag:
b. Indkomne forslag


08. Valg: Til bestyrelsen:
Formand for 2 år
Kasserer for 1 år
1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Evt. valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år


09. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år


10. Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1 år


11. Valg af 2 revisorsuppleanter – hver for 1 år


12. EventueltFormanden – Jørgen Petersen – bød velkommen og oplyste, at der var truffet aftale med en advokat om at være dirigent ved generalforsamlingen. Imidlertid var der netop fremkommet en besked, om at advokaten uventet var blevet kaldt i retten, og derfor ville blive noget forsinket. Jørgen Petersen foreslog, at generalforsamlingen alligevel blev igangsat og at Boris Damsgaard, sekretær og juridisk rådgiver for DFU, blev valgt til midlertidig dirigent, indtil advokaten ankom.


Ad 1

Boris Damsgaard blev enstemmigt valgt til midlertidig dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet I overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig og beslutningsdygtig. BD spurgte videre, om der var bemærkninger til udsendte/omdelte dagsorden. Det var ikke tilfældet og dagsordenen var dermed godkendt.

 

Ad 2

Jørgen Petersen foreslog, at Boris Damsgaard udover at være midlertidig dirigent også blev valgt til referent. Boris Damsgaard var villig til påtage sig også dette hverv, men bemærkede, at det ville være hensigtsmæssigt, såfremt en anden deltager også ville tage notater vedr. generalforsamlingens afvikling, indtil advokaten kunne overtage hvervet som dirigent. Bent Hansen tilbød at tage notater. Boris Damsgaard takkede ja til tilbuddet og blev herefter enstemmigt valgt til referent.

 

Ad 3

Valg af mindst 2 stemmetællere. Kirsten Hansen og Bendt Egelund Sørensen blev valgt til stemmetællere. Boris Damsgaard foretog navneopråb og udlevering af stemmesedler og det blev konstateret, at der maksimalt kunne afgives i alt 98 stemmer

Ad 4

Formanden – Jørgen Petersen – aflagde bestyrelsens generelle beretning for det forløbne år

Boris Damsgaard, sekretær orienterede om det internationale og nationale samarbejde.

Næstformanden – Bent Hansen – orienterede om de forhold, der havde ført til de skete ændringer i bestyrelse og organisation.

 
Bestyrelsens beretninger blev herefter med akklamation (stor klapsalve) enstemmigt taget til efterretning

Ad 5

Kassereren – Kai Mogensen – forelagde det omdelte regnskab for 2011/12 samt den tilhørende revisionsrapport og bemærkede, at det faktisk var den tidligere kasserer (Torben Larsen), der havde stået for regnskabet i hele regnskabsperioden og anførte i tilslutning, at bogføringen teknisk set var eksemplarisk.


Erik Nørgaard, Køge takkede for en god redegørelse for regnskabet, men efterlyste en balance, der viser bevægelserne i aktiver/passiver/formue.


Kirsten Hansen, kritisk revisor, Assens oplyste, at de kritiske revisorer havde kontrolleret status for formue m.v. og bemærkede at arbejdsvilkårene for revisorerne i øvrigt havde være ganske vanskelige på grund af de skete ændringer i organisationen, men at bestyrelsen fortjente ros for at have fremskaffet de nødvendige oplysninger for revisionsarbejdet.


Boris Damsgaard udleverede på stedet en statusopstilling til Erik Nørgaard, der straks videregav oplysningerne om formue m.v. til generalforsamlingen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Ad 6

Budget.

Boris Damsgaard forelagde det omdelte budget for 2013 og rammebudgettet for 2014.

I tilslutning fremsatte kassereren – Kai Mogensen – et forslag fra bestyrelsen til en kontingentstigning på 15 kr./år gældende fra og med 2014.
Boris Damsgaard gjorde opmærksom på, at en eventuel kontingentstigning ikke var indregnet i det forelagte budget for 2014.


Bent Hansen fremhævede, at kontingentet til DFU har været uændret i 13 år og at Yacht-Pool ikke har indeksreguleret præmierne for kaskoforsikringer i 3 år, men der har i de senere år været prisstigninger på så og sige alt, hvorfor der formentlig på sigt også kan forventes en stigning i forsikringspræmierne. Det er derfor nødvendigt at foreslå en beskeden kontingentstigning i 2014.

Erik Nørgaard, Køge fandt det helt rimeligt og forståeligt, at en kontingentstigning var nødvendig næste år og foreslog i tilslutning en lidt større kontingentstigning d.v.s. en stigning på 20 kr./år.

Budgetterne og en kontingentstigning på 20 kr./år fra og med 2014 blev herefter godkendt og enstemmigt vedtaget med akklamation (klapsalve)

 

Ad 7

Indkomne forslag fra bestyrelsen

a. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

Boris Damsgaard konstaterede, at bestyrelsens 3 forslag som foreskrevet i vedtægterne var udsendt til medlemsklubberne og i øvrigt også var omdelt på generalforsamlingen.

Bent Hansen forelagde bestyrelsens Forslag 1, som skulle sikre, at bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde vil være beslutningsdygtig, selvom formanden ikke er til stede.
Mogens Bonde, Sydfalster Bådelaug foreslog, at teksten blev ændret derhen, at formanden eller næstformanden skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Boris Damsgaard satte de 2 forslag under skriftlig afstemning, således at der først blev stemt ja eller nej til bestyrelsens forslag, som var det mest vidtgående. Resultatet blev, at bestyrelsens forslag blev vedtaget med 77 ja-stemmer mod 15 nej-stemmer, medens 6 stemte blankt. Dermed var vedtægternes krav, om at vedtægtsændringer skal være vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, opfyldt.

Forslaget fra Mogens Bonde var dermed bortfaldet.

Bent Hansen forelagde bestyrelsens Forslag 2, der skulle sikre, at mindst 3 ud af bestyrelsens 5 medlemmer altid har kendskab til udbetalingerne.
Børge Hansen, Rosnæs Bådelaug foreslog en forenkling af forslaget, således at udbetalinger til formand og kasserer forud skal være godkendt af næstformanden eller et bestyrelsesmedlem.

Ændringsforslaget fra Børge Hansen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Bent Hansen forelagde bestyrelsens Forslag 3, der tager sigte på en forbedring af styringen af DFUs øknomi og andre funktioner. Bestyrelsens forslag 3 blev enstemmigt vedtaget

a. Indkomne forslag

Bent Hansen oplyste, at der var indkommet et forslag fra fra Viggo Hansen, Køge til en ændring af vedtægterne, således at betegnelsen ”kritiske revisorer” ændres til ”kritiske bilagskontrollanter” og anførte samtidig, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget.
Forslagsstilleren –Viggo Hansen – var ikke til stede.
Der fremkom flere bemærkninger for og imod forslaget, inden forslaget blev sat under afstemning, Imidlertid blev der enstemmigt stemt nej til forslaget. 


Ad 8

Valg til bestyrelsen

Jørgen Petersen blev valgt til formand for 2 år
Kai Mogensen blev valgt til kasserer for 1 år
Frank Olesen blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år
Boris Damsgaard blev valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år

Alle fire blev valgt med akklamation (klapsalver)

Ad 9

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – hver for 1 år

Kirsten Hansen, Assens blev enstemmigt valgt til bestyrelsessuppleant for 1 år
Per Sandholt, Helsingør blev enstemmigt valgt til bestyrelsessuppleant for 1 år

Ad 10

Valg af 2 kritiske revisorer – hver for 1 år

Kirsten Hansen blev enstemmigt valgt til kritisk revisor for 1 år
Per Sandholdt blev enstemmigt valgt til kritisk revisor for 1 år

Boris Damsgaard gjorde opmærksom på, at såfremt Kirsten Hansen eller Per Sandholdt
måtte indtræde i bestyrelsen som følge af at være bestyrelsessuppleant, skal hun/han
fratræde posten som kritisk revisor.

 

Ad 11

Valg af 2 revisorsuppleanter – hver for 1 år.

Bendt Egelund Sørensen, Sakskøbing blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant for 1 år

Kurt Sjøgreen, Ishøj blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant for 1 år.

 

Ad 12

Eventuelt.

Hans Andersen, Køge spurgte, om DFU ikke havde en dirigentklokke? Kai Mogensen oplyste, at DFU faktisk har en dirigentklokke, men den er lige nu opbevaret i arkivlokalet i Assens. Den kommer i anvendelse ved næste generalforsamling.
Hans Andersen spurgte videre, om hvorfor han ikke havde fået svar på mails om dels træffet i Kragenæs dels generalforsamlingen?
Bestyrelsen svarede, at der i en kortere periode var forekommet nogle få kiks i administrationen, hvilket skyldtes de uventede ændringer i de organisatoriske forhold.

Bent Hansen takkede Niels Gartig for hans store hjælpsomhed med løsning af bl.a. de administrations- og sekretariatsmæssige problemer, der opstod som følge af de uventede ændringer i bestyrelse og organisation.

Boris Damsgaard takkede for god ro og orden og ikke mindst for hjælp til at generalforsamlingen blev afholdt på korrekt vis og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.


Som det fremgår af ovenstående referat, var Boris Damsgaard i funktion som dirigent under hele generalforsamlingen, fordi den advokat, der skulle have været dirigent, ikke nåede frem.


Signeret Boris Damsgaard, dirigent og referent 27/3 2013

Signeret Bent Hansen, med-referent 27/3 2013

 

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.