Nye regler for speedbådskørekort og duelighedsbevis

Speedbåds-kørekortet har lige siden det blev indført været udvandet og har i store træk ikke opfyldt de intentioner der var med indførelsen heraf.

 

DFU og andre sejlerorganisationer har protesteret mod dette uvæsen og har også været repræsenteret i et udvalgsarbeje nedsat og styret af Søfartsstyrelsen. Arbejdet har medført skærpelse af prøveaflæggelserne med virkning fra d. 1 april.

 

I blad nr. 2 2016 har vi inkluderet en artikel omkring speedbådskørekort og duelighedsbevis hvori yderligere detaljer kan læses. Desværre kunne vi af pladshensyn ikke inkludere alt det ønskede materiale, hvilket vi her leverer:

 

 

 

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer

 

1. Formål

Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøven.

 

2. Anvendelse / Omfang

Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

 

3. Grundlag / ophævelser

 • Bekendtgørelse nr. 184 af 26/03/1999 om duelighedsprøver m.v
 • Bekendtgørelse nr. 232 af 22/03/2006 om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsfører-bekendtgørelsen)

Denne vejledning træder i stedet for tidligere vejledninger, uddannelsesplaner og beskrivelser til de, af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer, der afholder speedbådsprøver. Det vil sige følgende punkter i UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE OG PRØVE FOR FØRERE AF VISSE MOTORDREVNE FRITIDSFARTØJER MED EN SKROGLÆNGDE UNDER 15 METER (SPEEDBÅDE) Version 1.0 Dato: 27. juni 2013, der omhandler speedbådsprøven ophæves. Herunder: Pkt. 1., 2., 4.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10., 10.1., 10.2., 10.3.

 

4. Retningslinjer til speedbådsprøven

4.1 Kriterier for at bestå

Speedbådsprøven er bestået, når prøveaflæggeren har gennemført både den teoretiske prøve og den praktiske sejlads med tilfredsstillende resultat. Den teoretiske prøve og den praktiske sejlads skal gennemføres sammen og med samme censor. Er enten den teoretiske prøve eller den praktiske sejlads ikke gennemført tilfredsstillende, er speedbådsprøven ikke bestået, og begge dele skal gennemføres til en ny speedbådsprøve. En ny speedbådsprøve, kan tidligst aflægges 14 dage efter.
 
Den teoretiske prøve gennemføres efter oversigten, som fremgår af punkt 6. ”Teoretisk prøve”. Den teoretiske prøve er gennemført tilfredsstillende, når prøvedeltageren har gennemført samtlige obligatoriske emner, samt to emner, som er tilfældigt udvalgt af den bemyndigede censor.
 
Den praktiske sejlads afvikles efter oversigten, som fremgår af punkt 7. ”Praktisk Sejlads”. Den praktiske sejlads er gennemført tilfredsstillende, når prøvedeltageren har gennemført samtlige obligatoriske emner og manøvrer, samt to emner eller manøvrer, som er tilfældigt udvalgt af censor.
 

4.2 Ikke-bestået

Vurderes det jf. oversigten, at en person ikke er bestået, registrerer censor, hvilke punkter i oversigten, som ikke blev gennemført tilfredsstillende. Der anføres endvidere en kort begrundelse for, hvorfor det ikke blev vurderet til at være tilfredsstilende.
 
Den udfyldte oversigt sendes til Søfartsstyrelsen.
 

4.3 Prøvefartøjet samt prøvemateriale

Prøven skal afholdes i et fartøj, der opfylder følgende betingelser:
 
 • Fartøjets skroglængde skal mellem 4 og 15 meter
 • Fartøjet skal være sødygtigt og planende med de ombordværende
 • Maskineffekten skal som minimum være så stor, at båden er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen
 • Fartøjet skal være udrustet med:
  • Kompas, der kan ses fra styrepladsen
  • Lokalt søkort (egnet til at angive position, kurs og distancer)
  • Lænsemiddel
  • Anker
  • Pyroteknik
  • Kommunikationsmiddel (VHF alternativ mobiltelefon)
  • Ildslukker
 • Fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter den bemyndigedes skøn stiller rimeligt store krav til prøveaflæggeren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering
 • Typegodkendte redningsveste for hvert enkelt ombordværende
 • MOB-bøje (der er ingen krav til MOB-bøjen udover, at den skal flyde lavt i vandet)

4.4 Krav til vejrforhold

Den bemyndigede censor skal fastsætte de nærmere begrænsninger i vejrforholdene, så prøven kan afvikles sikkert. Hvis en prøve aflyses som følge af vejrforholdene, orienteres prøvedeltageren om årsagen for aflysning, og det indberettes i Søfartsstyrelsens indberetningssystem for fritidssejlerprøver.

 

4.5 Krav til uafhængighed ift. undervisning, undervisere og kursusudbydere

Den bemyndigede censor må ikke afholde prøve for personer, de selv har undervist. Derudover må den bemyndigede censor ikke afholde prøver, hvor prøvens resultat kan være påvirket af familiemæssige, økonomiske eller kommercielle interesser.
 
Underviseren må udelukkende være til stede som observatør. Assisteres prøvedeltageren på nogen måde med f.eks. hjælp til svar på teoretiske spørgsmål eller hjælp til at udføre en manøvre, er prøven ugyldig.
 

5. Speedbådsprøven

Speedbådsprøven afvikles efter punkt 6 og 7 i oversigten, der har til hensigt at skabe rammerne for en dynamisk prøveafholdelse. Prøvedeltageren består prøven ved at udvise den nødvendige, selvstændige viden og færdighed, der udgør minimumskravene til en speedbådsfører – dvs. en speedbådsfører, der sejler sikkert og i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.
 
Derfor har den bemyndigede censor pligt til at sikre, at prøvedeltageren prøves i samtlige obligatoriske emner. Samtidig har den bemyndigede censor, hvis der er flere prøvedeltagere, pligt til at veksle mellem de tilfældige emner, så prøvedeltagerne så vidt muligt ikke overhøres i eller gennemgår de samme emner.
 
For at sikre en tilstrækkelig prøvning gør følgende sig gældende:
 • En prøvedeltager skal føre prøvebåden i gennemsnitligt 15 minutter
 • Overhøres flere prøvedeltagere i de samme emner, skal overhøringen foregå individuelt
 • Afvikles den teoretiske del som en skriftlig prøve (f.eks. mulitple-choice), skal der anvendes to forskellige sæt, som fordeles mellem prøvedeltagerne, så det ikke er muligt at skrive af fra sidemanden

6. Teoretisk del

Den teoretiske del er gennemført tilfredsstillende, når prøvedeltageren har gennemført samtlige obligatoriske emner, som fremgår af 6.1 og 2 emner, som er tilfældigt udvalgt af den bemyndigede censor, fastsat i punkt 6.2.
 
Ved flere deltagere veksler den bemyndigede mellem de tilfældige emner.
 

6.1 Obligatoriske emner

1) Vigeregler for skibe der er i sigte af hinanden

Vigepligtsreglerne
Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har svaret korrekt på vigepligtsreglerne ved 4 af de følgende situationer:

 • Maskindrevet skib herunder lodsfartøjer, motorbåde og vandscootere på skærende og modgående kurser
 • Sejlskibe, herunder surfere
 • Overhalende skibe
 • Robåde, kanoer og kajakker
 • Andre skibskategorier (skibe beskæftiget med fiskeri, skibe der er begrænset i deres evne til at manøvrere og skibe, der ikke er under kommando)

Forholdsregler

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har svaret korrekt på forholdsreglerne i de 2 følgende situationer:

 • Overfor de skibe som skal gå af vejen
 • For skibe som skal holde kurs og fart

Forpligtigelser

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har oplyst, at mindre fartøjer ikke må genere større skibe i deres sejllads i et snævret løb.

2) Måling af brændstof og beregning rækkevidde

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har:

 • Gjort sig overvejelser i relation til fartøjets rækkevidde i forhold til vind, strøm og fart
 • Redegjort for brændstoffforbruget – distance, liter/sømil
 • Foretaget korrekt brændstofmåling og foretaget en udregning af det forventede brændstofforbrug
3) SejlladsbestemmelserResultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren beskriver, hvor lokale sejladsbestemmelser kan indhentes og giver eksempler herpå. Fx politi- og havnevedtægt samt eventuelle fredningsbestemmelser.
4) Sejlladskultur og sømandsskab

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren ifbm. sikker passage har:

 • Redegjort for hensyn overfor bløde sejlere f.eks. robåde, kajakker og sejlbåde
 • Redegjort for hensyn overfor badende og dyrelivet

 

 

6.2 Tilfældige emner

5) Fare for sammenstød

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren kan forklare:

 • Hvordan man ved gentagende pejlinger til et andet skib kan afgøre, om der er fare for sammenstød

I forbindelse med praktisk sejllads demonstreres, hvorledes der i praksis foretages gentagne pejlinger fra mindre hurtiggående fartøj.

6) Udkig

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har nævnt mindst 3 af de følgende punkter:

 • At der holdes udkig 360 grader rundt
 • At der lyttes efter eventuelle tågesignaler
 • At der lyttes efter manøvresignaler
 • At der lyttes efter opmærksomhedssignaler
 • At der lyttes efter advarselssignaler
 • Der holdes udkig efter alle objekter, som kan udgøre en fare for eget skib
 • Der er opmærksomhed på nødsignaler
 • Der kontrolleres om eget skibs hækbølge medfører gener for andre fartøjer
 • Bruger alle forhåndenværende midler
7) Lanterne og dagsignaler

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren kan genkende:

 • Lanterne et sejlskib skal vise (gennerelle skibslys) samt dagsignalet for et sejlskib, der tillige bliver fremdrevet med maskineri
 • Lanterne et maskindrevet skib skal vise (generelle skibslys)
 • Lanterne for et skib der er begrænset i sin manøvreevne
8) Farvandsafmærkning (Visuel / søkort)

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren kan identificere og forklare betydningen af 4 af følgende farvandsafmærkninger:

 • Sideafmærkninger
 • Midtfarvandsafmærkninger
 • Kompasafmærkninger
 • Specialafmærkninger
 • Isoleret fareafmærkning
 • Båker (fredsningsområde-, kabel- og sejllads-båker)
9) Generelle bestemmelser / regler

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren svarer korrekt på følgende spørgsmål:

 • At føreren og sejlladsen ikke overdrages til person, som er i alkoholpåvirket tilstand (ikke overstiger 0,5 promille)
 • At føreren af en speedbåd skal være fyldt 16 år
 • Regler for hvornår et fartøj må plae (afstand til kyst)
 • Regler for fart og sejllads i havne og havneområder
10) Havmiljø

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren kan redegøre for:

 • At intet må smides overbord – undtagen når man renser frisk fanget fisk
 • Reglerne for spildevand
11) Maritime vejrudsigterResultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren gengiver lokal farvandsudsigt på prøvetidspunktet og redegør for vejrets indflydelse på den planlagte sejllads. Derudover redegør prøveaflæggeren for kilder til vejrudsigten herunder hjemmesider, radioudsendelser og apps
12) Nødsignalger

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren kan nævne 5 nødsignaler, og hvornår de må anvendes:

 

AnvendelseKræver særlig udrustning
 • Uafbrudt tågesignal
 • Knaldsignal
 • Kugle / Firkant
 • Hæve og sænke armene
 • SOS, lys- eller lydsignal
 • Orange røg
 • Internationalt signalflag N – C
 • Flammer ombord
 
 • Radiotelefonisk MAYDAY
 
 • Nødsignal fra VHF-radio (DSC)

 

 
 • Godkendte signaler fra nødradioer og radartransportere
13) Tågesignaler

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren kan oplyse, hvilket tågesignal følgende skibe skal afgive i usigtbart vejr:

 • Maskindrevet skib, der gør fart
 • De andre kategorier af skibe som er lette og generelt afgiver en lang og 2 korte toner

 

7. Praktisk sejllads

Den praktiske sejlads af speedbådsprøven bestås ved at gennemføre de obligatoriske emner og manøvrer, som fremgår af punkt 7.1, samt 2 tilfældige emner eller manøvrer, som er udvalgt af den bemyndiget censor. Disse fremgår af punkt 7.2.
 
Ved flere deltagere veksler den bemyndigede mellem de tilfældige manøvrer eller emner.
 

7.1 Obligatoriske emner og manøvrer

14) Fartøjets tilstand (sødygtighed)

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 1 forsøg har kontrolleret at:

 • Båden ikke tager vand ind
 • Manøvregrejet fungerer
 • Motoren fungerer
 • Der er olie på motoren
 • Kølvandspumpen fungerer
 • Brændstofmængden svarer til forbruget for den forventede distance – +50% sommer og +100% vinter
15) Sikkerhedsudstyr
Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 1 forsøg har sikret, at bådens sikkerhedsudstyr er i orden, ved at kontrollere tilstedeværelse og stand af bådens sikkerhedsudstyr.
 
Herunder:
 • Pyrotekniske redningssignaler
 • Brandslukker
 • Lænsemidler
 • Anker med line
 • Diverse fortøjninger
 • Gennemgået sikkerhedsudstyret med ombordværende
 • Kommunikationsmiddel VHF-radio/mobiltelefon
 • Lanterner (hvis om bord)
 • Luftpumpe (ved gummibåd)
16) Anløb til kaj

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 3 forsøg har beskrevet og gennemført manøvren for anløb til kaj i forhold til følgende punkter:

 • Prøveaflægger anløber kajen med afpasset styrefart i en passende vinkel
 • Prøveaflægger afpasser bådens fart med korrekt anvendelse af neutral og bak
 • Prøveaflægger lægger til kajen med manøvrering, så båden ligger parallelt med kajen i forhold til givne vind og strømforhold
 • Prøveaflægger giver ordre om fortøjning til besætningen. Fortøjningerne udføres med de korrekte knob og stik.

Kajer, broer og pæle må ikke påsejles, men små lette berøringer er tilladte.

17) Anløb til pæleplads, eller bøjeplads (forefindes der ikke pæleplads eller bøjeplads er tillægning til andet lignende f.eks. udlagt bøje tilladt)

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 3 forsøg har beskrevet og gennemført manøvren for anløb til pæleplads eller bøjeplads i forhold til følgende punkter:

 • Giver ordre til fortøjninger klargøres
 • Kontrollerer bådens sejlretning / motorens retning
 • Manøvrerer mellem pælene eller bøjerne i forhold til givne vind og strømforhold
 • Afpasser bådens fart med korrekt anvendelse af neutral og bak
 • Giver ordre til at tage fra / affendre samt at anbringe diverse fortøjninger med korrekte knob eller stik

Kajer, broer og pæle må ikke påsejles, men små lette berøringer er tilladte

18) Kompas og fjerntliggende punkter

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 1 forsøg har demonstreret at vedkommende selvstændigt kan:

 • Styre efter et punkt på land
 • Styre båden efter en kompaskurs, som er angivet af censor
 • Sejle fartøjet ind i et udpeget mærke (to punkter over et)
19) Mand-over-bord
Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 3 forsøg har gennemført en MOB-manøvre i forhold til nedenstående punkter, og når prøveaflæggeren har redegjort for bjærgning og behandling af en overbordfalden person.
 
Den bemyndigede kaster uden varsel MOB-bøjen overbord, og råber evt. selv ”Mand over bord”.
 
Prøveaflæggeren udfører mand over-bord-manøvren i forhold til vejr og vind:
 
Manøvren kan gennemføres efter ét af følgende 3 principper:
 • Ved udpegning af den overbordfaldne. Ved cirkelvending
 • Ved William’s-turn. Kursen ændres 060 grader til den side, hvor overbordfaldet skete. Herefter lægges roret hårdt i borde til den modsatte side af, hvor overbordfaldet skete. Der støttes op på den modsatte kurs af den oprindelige og farten reduceres
 • Ved hurtigt stop og udpegning støttes der op mod den overbordfaldne

Ved samtlige af ovennævnte manøvrer foretager prøveaflæggeren følgende:

 • Råber “mand overbord”
 • Hvis muligt aktiveres GPS’ens MOB-funktion
 • Giver ordre til ombordværende om at angive retningen til MOB-bøjen og til at bjærge
 • Fartøjet manøvreres i position for opsamling
 • Fartøjet manøvreres således, at fartøjet stævner op i søen og MOB-bøjen bjærges i forhold til strøm og vind
 • Prøveaflæggeren melder skruen fri
 • Opløbet til MOB-bøjen skal være moderat. Umiddelbart før opsamliingen skal manøvrehåndtaget være i neutral stilling. Fartøjet, skal ligge stille i vandet, når bjærgningen af MOB-bøjen foretages
 • Bjærgningen må først foretages efter ordre fra prøveaflæggeren

MOB-bøjen må IKKE påsejles. En let berøring er dog tilladt.

 

Prøveaflæggeren skal redegøre for følgende:

 • Bjærgning af en person
 • Bjærgning af en bevidstløs person
 • Bjærgning af en person i hårdt vejr
 • Behandling af kuldeskadet / bevidstløs person
20) Acceleration og hurtigstop

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 3 forsøg har forklaret og gennemført en acceleration og et hurtigstop i forhold til følgende punkter:

 • Prøveaflæggeren råber højt og tydeligt: “Hold fast! Der gives gas!”
 • Prøveaflæggeren accelerer til fart, så båden planer
 • På bemyndigedes anvisning indledes hurtigstop, og prøveaflæggeren råber højt og tydeligt: “Hurtig stop. Hold fast!”
 • Prøveaflæggeren tager farten af båden uden at sætte manøvrehåndtaget i neutral og drejer samtidig hårdt til styr- eller bagbord.
 • Prøveaflæggeren får båden til at ligge stille ved korrekt brug af neutral og bak

Prøveaflæggeren udviser sikkerhedsmæssige hensyn i forhold til ombordværende personer og fartøjet.

 

7.2 Tilfældige emner og manøvrer

21) Fartøjets konstruktion

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har anvist:

 • Hvor evt. CE-mærkninger for godkendelse er anbragt og hvilke oplysninger, der er på mærkningen
 • Fartøjets max. antal personer
 • Fartøjets motorkraft
22) Personlig sikkerhed

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har sikret:

 • At der er personlige redningsmidler – typegodkendte redningsveste for hvert enkelt ombordværende
 • At der inden sejllads er videregivet oplysninger om ombordværende og sejlplan med forventede ankomsttider til en person i land
 • At alle ombordværende er orienteret om deres roller og om førerens ansvar
23) Personers placering

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 1 forsøg har orienteret de ombordværende om, hvordan de skal forholde sig i forhold til:

 • Sikkerhedsrisici i forhold til f.eks. fartøjets stabilitet
 • Ombordværende personers egentlige fastholdelse i fartøjet
24) Sejllads i dårligt vejr

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har nævnt mindst 3 af de nedenstående punkter om overvejelser om sikkerhedsrisici i forhold til f.eks. fartøjets konstruktion, tekniske installationer og ombordværende personer:

 • Ombordværende er iført tilstrækkelig påklædning
 • Besætningens erfaring med sejllads i hårdt vejr
 • Der sejles med sikker fart således, at søen rammer fartøjet i en vinkel på 030 grader fra stævnen
 • Følger vejrudviklingen i området – især med hensyn til vindretning og styrke samt sigtbarheden via vejrmeldinger
 • SEjllads tæt ved luv kyst (med fralandsvind)
 • I lukkede speedbåde, at der er lukket vandtætte stuverum og lignende
25) Forskellige farer

Resultatet er tilfredstillgende, når prøveaflæggeren har nævnt mindst 3 af nedennævnte punkter i forhold til forskellige farer:

 • Bundgarn
 • Drivgarn
 • Drivtømmer
 • Trafik af mindre fartøjer (kanoer, kajakker osv.) og vindsurfere
 • Badende
 • Erhvervstrafik i området
 • Farvandets beskaffenhed (f.eks. ændring af bundforhold pga. strøm)

 

26) Kulde-påvirkning

Resultatet er tilfredstillende, når prøveaflæggeren har redegjort for:

 • Almen kuldepåvirkning
 • Forholdsregler for at undgå almen kuldepåvirkning
 • Behandling af kuldeskaber. Herunder:
  • Forhondring af yderligere varmetab ved at undgå at sætte gang i blodcirkulationen, og faren for ophold i varme rum, massage eller frottering
  • Fjernelse af alt vådt tøj
  • Svøb med et stykke plastik eller et termofolie om kroppen
  • Pak af krop og ben i et uopvarmet tæppe, hvor arme og hovedet pakkes af et andet tæppe
  • Tilføjelse af varme med sukkerholdige drikke
  • At der sørges for frie luftveje, og der gives kunstigt åndedræt straks til personer, der ikke trækker vejret
27) Udluftning af motorrum

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har forklaret:

 • Principper for udluftning af motorrum
 • Sikkerhedsrisici i relation til udluftning af motorrum
28) Brændstoftilføsel og evt. tændingssystem

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har:

 • Forklaret og demonstreret principper for brændstof- og tændingssystem generelt og specifikt om bord i prøvefartøjet
 • Forklaret, hvordan brændstoftilførselen og evt. tændingssystem fungerer generelt
 • Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet
29) Smøreolie-beholdning

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har:

 • Forklaret vigtigheden af, at smøreoliesystemet fungerer, og kan kontrollere smøreoliebeholdningen
 • Forklaret forskellen mellem brændstof til 4 takts og 2 takts motorer
30) Nødstop af motoren

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har:

 • Forklaret muligheder for nødstop af motoren
 • Forklaret eventuelt nødvendige tiltag for genstart af motor
 • Forklaret princippet med en “dødemandsknap” / “dødemandsline”
31) Forebyggelse af brand i fartøjets brændstof

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har demonstreret viden om 4 af de nedenstående punkter for at undgår brand i et fartøjs brændstof

 • At benzinpåfyldning sker i rolige omgivelser ved brug af tud på dunk og høj tragt
 • At der undgås spild og optørre eventuel spildt brændstof
 • At motoren holdes ren
 • At olieklude opbevares i tæt lukket metalbeholder
 • At brændstofslanger og brændstoftanke / dunke er tætte
 • At der foretages udlufning
32) Brandteori og bekæmpelse

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har forklaret:

 • Brandbekæmpelse om bord i en speedbåd i forhold til faste stoffer og væsker
 • Elementerne i brandtrekanten, samt hvordan en brand slukkes (fjernelse af et af elementerne). Herunder:
  • Temperatur
  • Brandbart materiale
  • Ilt

 

33) Brandbekæmpelsesudstyr

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har:

 

Forklaret anvendelse og funktion af brandbekæmpelsesudstyr: Herunder f.eks.:

 • Håndslukker
 • Brandtæppe
 • Eventuelt fastinstalleret brandslukningsudstyr
34) Knob og stik

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har demonstreret kendskan til mindst 3 af nedenstående knob og stik samt forklaret, hvad knobene anvendes til:

 • Rundtørn med obbelt halvstik om egen part
 • Dobbelt halvstik
 • Råbåndsknob
 • Flagknob
 • Pælestik
 • Klampestik
35) Slæb

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har:

 • Beskrevet / forevist hvordan en slæbetrosse kan fastgøres ombord i prøvefartøjet, som henholdsvis slæbende og slæbte fartøj
 • Redegjort for de risici der er for fartøjet og de ombordværende ved en slæbning / bugsering
36) Anker

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren har forklaret / forevist følgende:

 • Betydning af en forkæde
 • Ankerlinens længde i forhold til vanddybden
 • Ankringsforbud i sejlrender og fyrlinjer
 • Ankringsafstand fra et søkabel (mindst 200 meter)
37) Manøvre i høj fart

Resultatet er tilfredsstillende, når prøveaflæggeren på højst 3 forsøg selvstændigt har gennemført større og bratte kursændringer med en fart, så båden planer, mens prøveaflæggeren sikrer behørigt udkig.

Relaterede artikler

6 Kommentarer

 • Han Johnson26. februar 2019 at 16:33

  Hvordan kan man påstå at citat “Speedbåds-kørekortet har lige siden det blev indført været udvandet og har i store træk ikke opfyldt de intentioner der var med indførelsen heraf.”
  Hvor jeg bor har der ikke været nogen ulykker eller problemer med speedbåde. De eneste uheld jeg kender til er de der har været oppe i medierne som allerede dækket rigeligt ind under den eksisterende lovgivning.

  Svar
  • Bent Hansen26. februar 2019 at 20:59

   Hej Han
   Du referer til den indledende bemærkning der nok ikke særlig heldigt er taget ud af en sammenhæng i disksutionen op til ændringen i april 2016.
   På dette tidspunkt blev uddandelseskravet for Speedbåds beviset om formuleret og væsentlig specificerert.
   DFU har siden januar 2017 været bemyndiget til at afholde Speedbådprøverne og følger retningslinjerne i udadandelsesplanen.
   Vandscooter ulykken i københavn sammen med flere års opsamlede indberetninger om “vandvissejladser” fik lovgiverne til at indfører tvungen ansvarsforsikring for alle planende både og et tvungen Vandscooter bevis.
   På denne måde kom speedbådene under planende hurtiggående kategorien.
   DFU protesterede mod at inddrage Speedbådene med argumentet, at der nu var styr på deres uddannelser og frivilligheden var et af Fritidssejlernes mærkesag der altid har været tilfredsstillende.
   Desværre fik vi ikke medhold, men glæder os over ingen retfærdig kan gentage den indledende bemærkning.
   DFU Kompetence Kvalitets Chef
   Bent Hansen

   Svar
 • Henrik Øwerst19. december 2018 at 07:18

  Hej, jeg vil gerne vide hvor kan man tage et VHF kursus, og hvor skriver man hen eller får man tilladelse til nyt skibsnavn, og når en bår skifter ejer, skal man så have nyt kalde signal, det lærer man nemlig intet om eller får forklaret på et pensum, jeg vil nemlig gerne i det nye år overveje at få mit pensum genopfrisket.

  M.V

  Henrik

  Svar
  • Bent Hansen26. februar 2019 at 21:05

   Hej Henrik
   DFU-Kompetence foretager ikke uddannelser men prøverne efter kurserne.
   Vi anbefaler du Googler efter et SRC kursus der typisk kan tages på AOF eller FOF eller hos mange sejlklubber.
   DFU-Kompetence Kvalitets Chef
   Bent Hansen

   Svar
 • verner Roland30. maj 2018 at 14:30

  Jeg vil meget gerne vide hvordan man i København kan erhverve speedbådsbevis på en eftermiddag. Jeg havde, uden at nævne navne, to elever som absolut ikke kunne bare halvdelen af det pensum der forlanges. Tager til KBHVN. ugen efter og har bestået prøven på en eftermiddag. Hvordan kan det forklares? De kan umuligt have lærd det de skal på 4 dage. Jeg undres
  venlig hilsen V.Roland

  Svar
  • Bent Hansen30. maj 2018 at 20:18

   Hej Verne Roland
   Selvom din kommentar er anonym, hvilket gør en efterforskning umuligt, hvilket ærgrer mig umådeligt, kræver en så alvorlig observation mindst en generel kommentar.
   Jeg vil dog opfordre dig til, at orienter mig nærmere og derved stå ved din observation og ikke kastes en generel mistanke over hele Censor standen hvilket den bestemt ikke fortjener! Kort sagt, med et gammelt dansk udtryk: VÆRE MAND FOR SIN HAT.
   Mit håb har været og stadigt er, at vi ALDRIG skulle opleve en sådan situation der kaster mistanke på en prøve afholdelse, der ikke har fulgt Uddannelsesplanen for Speedbåde.
   Din observation vider bringes til DFUs Censorkorps der udfører Speedbåds prøverne, og DFUs ledende Tilsyns fører.
   Formålet med DFUs bemyndigelse var en højnelse af standarden for Fritidssejlernes uddannelses standard.
   Din henvendelse skærper vores appetit på at ændre kulturen og inddrage alle gode kræfter i denne mini ”krig”
   DFU har et højt prioriteret ønske om der indføres en Bemyndigelse og kvalitets sikring af Kursudbydere således alle leddene i uddannelseskæden styrkes.
   DFU Formand
   Bent Hansen.

   Svar

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.