Vedtægter for Danmarks Fritidssejler Union (DFU)

Stiftet den 5. marts 2006


§ 1. Navn
1.1. Unionens navn er Danmarks Fritidssejler Union (DFU).


§ 2. Formål
2.1. Danmarks Fritidssejler Union har til formål, at samle fritidssejlere, såvel klubber som enkeltpersoner i en union – for gennem dette medlemskab at styrke den rekreative og søsikre fritidssejlads.


§ 3. Medlemskab
3.1 Alle fritidssejlere, sejlklubber og bådelaug, der kan godtage unionens vedtægter kan optages således:
a. Klubber med hjemsted i Danmark.
b. Enkeltmedlemmer, der har bopæl i Danmark.

3.2. Danmarks Fritidssejler Union kan tilmelde sig, eller indgå aftale om samarbejde, med relevante organisationer nationalt og internationalt.


§ 4. Ansøgning om optagelse
4.1. Ansøgning om optagelse i Danmarks Fritidssejler Union stiles til sekretariatet.

4.2. Bestyrelsen afgør om ansøgningen kan imødekommes. Afslag begrundes.

4.3. Optagelse af organisationer og forbund kræver endelig godkendelse af generalforsamlingen.


§ 5. Udmeldelse
5.1. Udmeldelse af Danmarks Fritidssejler Union skal stiles til sekretariatet senest den 1. november.

5.2. Udmeldelsen er gældende fra og med udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget. Eventuelle restancer til unionen skal i samme forbindelse være afviklet. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restancer.


§ 6. Medlemspligter
6.1. Klubber og enkeltmedlemmer samt eventuelle organisationer og forbund er underkastet de af Danmarks Fritidssejler Unions gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser samt trufne afgørelser og aftaler.

6.2. Principielle henvendelser eller ansøgninger fra klubber til Danmarks Fritidssejler Union skal ske gennem bestyrelsen for de respektive klubber, der ved viderefremsendelse vedlægger eventuelle anbefalinger eller kommentarer.

6.3. Efter de retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen, påhviler det klubberne at bekræfte den fremsendte medlemsliste for kalenderåret til unionen senest den 1. februar.


§ 7. Unionens ledelse
7.1. a. Generalforsamlingen. b. Bestyrelsen.


§ 8. Ordinær generalforsamling
8.1. Unionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært samles hvert år i marts måned.

8.2. Generalforsamlingen omfatter:
a. Bestyrelsen, inkl. suppleanter.
b. Permanente udvalg.
c. Enkeltmedlemmer.
d. Repræsentanter for hver klub og organisation.
e. Ressourcepersoner.
f. Inviterede gæster.

8.3. Stemmeret med hver 1 stemme har følgende:
a. Bestyrelsen, inkl. suppleanter.
b. Udvalgsmedlemmer i permanente udvalg.
c. Enkeltmedlemmer.

Klubstemmerne fordeles efter antal DFU-klubmedlemmer i de enkelte klubber, således:
2 – 25 medlemmer = 1 stemme
26 – 50 medlemmer = 2 stemmer
51 – 100 medlemmer = 3 stemmer
101 medlemmer og derover 4 stemmer

8.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel annonceret i Danmarks Fritidssejler Unions blad, Fritidssejleren, og på unionens hjemmeside samt på e-mail til klubber og enkeltmedlemmer.

8.5. Dato for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres forinden til orientering i årets sidste nummer af Fritidssejleren og på e-mail til klubber og enkeltmedlemmer.

8.6. Indkaldelsen skal være tilgængelig på unionens hjemmeside 4 uger før generalforsamlingen og skal udover dagsordenen indeholde følgende:
a. Bestyrelsens beretning.
b. Indkomne forslag.

8.7. Regnskab og budgetforslag udsendes 2 uger før generalforsamlingen til klubber og enkeltmedlemmer. Medlemmer uden e-mail kan rekvirere regnskab og budgetforslag ved henvendelse til unionens kasserer.

8.8. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent(er)
3. Valg af referent(er)
4. Valg af stemmetællere/udvalg
5. Forretningsorden for generalforsamlingen
6. Bestyrelsens beretning
7. Andre beretninger
8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
9. Indkomne forslag
10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering
11. Godkendelse af kontingenter
12. Valg i henhold til vedtægterne
13. Eventuelt

8.9. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest den 15. januar.

8.10. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

8.11. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og referenten.

8.12. Æremedlemmer af Danmarks Fritidssejler Union indbydes til at overvære generalforsamlingen

8.13. Bestyrelsen kan indbyde repræsentanter for myndigheder og organisationer samt pressen.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
9.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst ¼ af unionens medlemmer stiller skriftlig anmodning herom bilagt begrundet dagsorden.

9.2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel senest 1 måned efter modtagelsen, vedlagt den begrundede dagsorden. Indkaldelsen sker ved opslag på unionens


§ 10. Valg
10.1. Valgbarhed opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

10.2. Alle valg gælder for 2 år ad gangen (dog ikke § 14.1. pkt. a og b).

10.3. Sekretariatet skal senest den 1. december udsende meddelelse til klubber og enkeltmedlemmer om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer, der modtager genvalg eller ikke ønsker dette.

10.4. Indstilling af kandidater til bestyrelsen og permanente udvalg skal være motiveret og sekretariatet skriftligt i hænde senest den 15. januar.

10.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter foretages ved skriftlig afstemning uanset antal opstillede kandidater.


§ 11. Afstemninger
11.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

11.2. Alle medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

11.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmer afgivet på vegne af en klub eller organisation skal ske gennem en tilmeldt og fremmødt repræsentant.

11.4. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægternes § 8.9. kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

11.5. Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på generalforsamlingen, eller er nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.


§ 12. Bestyrelsen
12.1. Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen unionens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle unionens forhold.

12.2. Valg af bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling og består af 5 personer:
På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

12.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt retningslinjer for de til arbejdet nødvendige udvalg.

12.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

12.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formand eller næstformand er til stede.

12.6. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et medlem af bestyrelsen kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

12.7. Bestyrelsen kan antage hjælp efter behov til løsning af særlige opgaver, herunder bistand til sekretærfunktion, IT-funktion, regnskab og revision samt foreningsjuridiske forhold.

12.8. Over bestyrelsens møder føres et referat, der udsendes til bestyrelse, suppleanter og permanente udvalg.

12.9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter sker på den ordinære generalforsamling. Disse afgår skiftevis hvert år.


§ 13. DFU Revision
13.1. Kontrollen med, at økonomiske dispositioner i unionen, er i overensstemmelse med gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser, varetages af et udvalg bestående af 3 personer således:
a. Valg af formand.
b. Valg af 2 medlemmer, der afgår skiftevis hvert år.

13.2. Udvalget skal granske og efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger. Formålet er at finde eventuelle fejl eller forsømmelser.

13.3. Intet medlem af bestyrelsen, permanente udvalg eller sekretariat kan være valgt medlem af DFU revision. Medlemmer af udvalget kan ikke samtidigt bestride andre poster i Danmarks Fritidssejler Union.

13.4. Retningslinjer for DFU Revision skal være godkendt af generalforsamlingen.


§ 14. DFU Kompetence Center
14.1. Til varetagelse af drift og ansvar for DFU Kompetence Center, indsætter generalforsamlingen en styregruppe således:
a. Valg af kvalitetschef, leder af DFU Kompetence Center (1. gang 2020 for 4 år).
b. Valg af økonomiansvarlig (1. gang 2020 for 3 år).

14.2. Kvalitetschefen udpeger personer til følgende funktioner i styregruppen:
a. Koordinator for udbydere og censorer og tilsynsførende.
b. IT Webmaster.

14.3. Kommissorium for DFU Kompetence Center godkendes af generalforsamlingen.


§ 15. Udvalg
15.1. Til varetagelse af praktiske og organisatoriske opgaver kan bestyrelsen nedsætte det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

15.2. Bestyrelsen udpeger formanden og i samråd med denne udvalgets medlemmer.

15.3. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser.

15.4. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.


§ 16. Tegningsret
16.1. Unionen tegnes af formanden. Fuldmagter og hertil knyttede økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

16.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

16.3. Unionen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.


§ 17. Kontingenter
17.1. Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

17.2. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.

17.3. Restancer i kontingenter ud over 1 måned fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet.


§ 18. Regnskab og revision
18.1. Regnskabet løber fra den 1. januar til den 31. december.

18.2. Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af DFU Revision og bestyrelsen.

18.3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab med tilhørende revisionspåtegning eller revisionsberetning til godkendelse samt næste års budget til orientering på generalforsamlingen.

18.4. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 1. februar.

18.5. DFU Revision tilrettelægger selv sit arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.


§ 19. Særlige formål
19.1. Til afhjælpning af særlige formål, kan der hensættes beløb, der administreres af bestyrelsen efter godkendelse af generalforsamlingen.


§ 20. Hædersbevisninger
20.1. Tildeling af hædersbevisninger er opdelt i 2 kategorier således:
a. Årets klub.
b. Personligt æresbevis.

20.2. Bestemmelser for hædersbevisninger udarbejdes af bestyrelsen.


§ 21. Eksklusion
21.1. En enig bestyrelse kan ekskludere eller udelukke klubber, medlemmer og organisationer, der på grov vis bevisligt tilsidesætter unionens vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

21.2. Eksklusioner kan af den eller de ekskluderede kræves behandlet på førstkommende generalforsamling, hvortil den eller de også har adgang og taleret under sagens behandling.

§ 22. Vedtægtsændringer
22.1. Skriftlige forslag til ændring i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, permanente udvalg, klubber og enkeltmedlemmer.

22.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

22.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 22.2. behøves at være opfyldt.


§ 23. Unionens opløsning
23.1. Opløsning af Danmarks Fritidssejler Union kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede klubber og enkeltmedlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

24.2. Vedtages opløsningen, træffer den ekstraordinære generalforsamling bestemmelse om anvendelsen af unionens eventuelle ejendom og midler til fritidsrelaterede formål.

Vedtaget på den fortsættende generalforsamling den 18. januar 2020.