Vedtægter for Danmarks Fritidssejler Union (DFU)

Navn og formål

§ 1 Navn, hjemsted, identitet og historie

Unionens navn er Danmarks Fritidssejler Union, forkortet til DFU og herefter anvendt.

DFU har hjemsted i Danmark på formandens adresse.

DFU’s bomærke er et grønt sejlskib på en grøn bølge med en grøn ring og med bogstaverne DFU i rød skrift gennem den øverste del af sejlene og en skibsskrue i hvidt i nederste del af storsejlet.

Foreningens stander er en Dannebrogsstander, med bomærket indsat i en hvid cirkel.

Danmarks Fritidssejler Union (oprindeligt Dansk Motorbåds Union) blev stiftet 15. oktober 1932. Unionen blev 5. marts 2006 sammensluttet med Natursejlerforeningen.DK.

Natursejlerforeningen.DK blev stiftet 1. november 2001.

§ 2 Formål

DFU’s formål er, at styrke den rekreative og søsikre fritidssejlads.

DFU’s formål er, at samle Danmarks fritidssejlere, såvel klubber, som enkeltpersoner i en forening – for gennem medlemskab af nationale og internationale organisationer, foreninger og udvalg at:

 • Forhandle med offentlige myndigheder og instanser for, at opnå de bedst mulige vilkår for fritidssejlere.
 • Arbejde for en styrkelse af fritidssejlernes faglige uddannelse og uddannelsesmuligheder.
 • Arbejde for at øge sikkerheden til søs.
 • Arbejde for et godt miljø på vandet og i havnene.
 • Støtte og hjælpe klubberne og medlemmerne med problemer.
 • Udgive et medlemsblad med højt fagligt indhold.
 • Følge udviklingen på fritidssejladsområdet og orientere om relevante spørgsmål og aktiviteter gennem DFU`s blad, hjemmeside og sociale medier.
 • Etablere udlåns mulighed for medlemsklubber iht. § 16.

DFU kan beskæftige sig med spørgsmål, der vedrører fritidssejlere, herunder flod- og kanalsejlads og andre aktiviteter- samt søge fordelagtige tilbud om eksempelvis kurser/uddannelse, bådudstyr og forsikringer etc.

Medlemmer og organisation

§ 3 Optagelse og medlemskab

Unionen tilbyder medlemskaberne – A, B og C.

A-medlemmer er klubber med hjemsted i Danmark.
Medlemsklubberne er ikke omfattet af DFU`s ansvarsforsikring for både.

B-medlemmer er enkeltmedlemmer, der har bopæl i, og har båd i Danmark. B-medlemmer omfattes af unionens ansvarsforsikring for både.

C-medlemmer er alene abonnenter af unionens blad.

Alle fritidssejlere, sejlklubber og bådelaug, der kan godtage DFU’s vedtægter, kan optages i DFU. Begæring om optagelse rettes til DFUs sekretariat. Afslag begrundes. Medlemskabet følger kalenderåret. Adgang til og forbliven i DFU’s ansvarsforsikring afgøres af bestyrelsen.

En person, der har gjort en særlig indsats for DFU, kan af bestyrelsen indstilles til et æresmedlemsskab. Indstillingen forelægges en ordinær generalforsamling, der med almindeligt stemmeflertal afgør om indstillingen følges. Æresmedlemmet er kontingentfri med 1. båd. DFU indbetaler ansvarsforsikringen for 1. båd.

§ 4 Medlemskab/samarbejde af/med andre organisationer

DFU kan tilmelde sig, eller indgå samarbejdsaftaler, med andre organisationer nationalt, og internationalt.

DFU er medlem af European Boating Association (EBA).

DFU er medlem af Friluftsrådet og af Søsportens Sikkerhedsråd, samt deltager i Søfartsstyrelsens udvalg vedrørende fritidssejler uddannelserne og i udvalget vedrørende fritidsbåde.

§ 5 Eksklusion

DFU’s bestyrelse kan ekskludere en medlemsklub, og et medlem, der modarbejder DFU, eller overtræder vedtægterne, eller skader DFU`s omdømme. Forinden beslutningen om eksklusion træffes tillades vedkommende, at udtale sig.

Eksklusion af en klub eller enkeltmedlem skal afprøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

Den ekskluderede klub, eller enkelt medlem har taleret, men ikke stemmeret ved afgørelse af egen sag på generalforsamlingen.

Et ekskluderet medlem, eller klub, har ikke adgang til fremtidige generalforsamlinger, hverken som enkeltmedlem eller, som klub delegeret.

§ 6 Kontingent

På grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget for det indeværende år og et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår fastsætter generalforsamlingen kontingenterne for det efterfølgende regnskabsår.

Kontingentet for enkeltmedlemmer og klubber opkræves forud med sidste rettidige betalingsdag 10. december. Bestyrelsen kan, hvis det er teknisk nødvendigt, ændre denne termin.

Medlemsklubberne kan på anmodning få oplyst, hvem der i den enkelte klub er medlem af DFU, og om disse har betalt kontingentet og dermed er ansvarsforsikret.

Medlemskabet af DFU og ansvarsforsikringen er ugyldig, såfremt kontingentet ikke betaltes rettidigt.

§ 7 Udmeldelse

Udmeldelse af DFU rettes til sekretariatet senest 1. november for, at være gyldig i det efterfølgende forsikrings år (kalenderåret). Medlemmer og medlemsklubber, der ikke har indbetalt kontingentet senest 15. december, vil modtage et betalings påmindelse med gebyr og seneste betalingsdato.

Betales kontingentet ikke, inden denne frist udløber, ophører medlemskabet af DFU og ansvarsforsikringen uden yderligere varsel. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Nyt medlemskab kan kun opnås, såfremt eventuel gæld til DFU er betalt.

Der kan træffes en aftale med DFU om en udsættelse af kontingent indbetalingen.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger vedtægten foreskriver, højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, skiftevis øst og vest for Storebælt, inden udgangen af 1. kvartal.

Indkaldelsen til generalforsamlingen, med dagsordenen, skal foregå med mindst fire ugers varsel, i DFU`s blad og på DFU’s hjemmeside, samt ved brev til medlemsklubberne.

Medlemsklubber, og DFU medlemmer, kan fremsende forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes til klubberne. Den, med forslagene, ændrede dagsorden udleveres på generalforsamlingen.

§ 9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling

Dagsordenen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmertællere
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
 6. Fremlæggelse af et budget for det indeværende regnskabsår og et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse
 7. Indkomne forslag:
  1. Bestyrelsens forslag.
  2. Indkomne forslag.
 8. Valg: Til bestyrelsen
  • Ulige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  • Lige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hvert år og for 1 år ad gangen
 10. Valg af to kritiske revisorer hvert år og for 1 år ad gangen.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år og for et år ad gangen.
 12. Eventuelt.

Rækkefølgen for punkterne kan ændres efter generalforsamlingens bestemmelse.

§ 10 Generalforsamlingens afholdelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Dirigenten må ikke have side i bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal dog jvf. § 14 og § 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der være skriftlig afstemning, hvis een stemmeberettiget kræver det samt ved klub- og personsager.

Der føres en protokol, hvor referat og beslutninger anføres. For at være gyldig skal protokollen underskrives af dirigenten og referenten.

Der kan ikke tages beslutninger om sager, der ikke refererer til dagsordenen.

§ 11 Adgang og stemmeret på generalforsamlinger

Alle medlemmer, bortset fra C-medlemmer og medlemmer i restance, jfr. § 6 har efter tilmelding, jfr. nedenfor, adgang til – og tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

Klubberne bør, senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes, anmelde, hvem der som delegeret deltager i generalforsamlingen og kan afgive stemmer på klubbens vegne. DFU-medlemmer bør ligeledes tilmelde sig sin deltagelse i generalforsamlingen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Hver DFU medlemsklub har 5 stemmer på generalforsamlingen, der kun kan afgives af en tilmeldt og fremmødt klubdelegert, der tillige kan afgive sin egen stemme. En klubdelegert tillades kun, at repræsentere én medlemsklub.

Medlemmer har hver én stemme, der skal afgives personligt. Fuldmagt ved stemmeafgivelse er ikke gyldig.

For at kunne afgive stemme på en generalforsamling skal såvel en klub, som et medlem have været medlem af DFU i mindst 3 måneder.

Bestyrelsen kan invitere gæster, der efter generalforsamlingens afgørelse kan opnå taleret.

Generalforsamlingen afgør ved flertal, om der må være presse til stede.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 % af medlemsklubberne, eller når 20 % af medlemmerne kræver det.

Klubber og medlemmer kan på anmodning oplyses om antal klubber og medlemmer.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 45 dage efter, at skriftlig begæring er fremsat, indeholdende oplysninger om hvilke emne(r), der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, med mindst 14 dages varsel, ved opslag på DFU’s hjemmeside og, såfremt det tidsmæssigt er muligt, også ved brev til medlemsklubberne og ved mail eller SMS til medlemmerne.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling, med emner, der ønskes behandlet, jfr. § 11.

§ 13 Bestyrelsen

For at kunne vælges som bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant, kritisk revisor eller revisorsuppleant, skal vedkommende have været medlem af DFU i mindst 3 måneder. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, med 3 bestyrelsesmedlemmer til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde.

Efter den ordinære generalforsamling skal der, inden een måned, afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vælger en næstformand og vedtager en forretningsorden og opgaver fordeles.

Endvidere nedsættes et forretningsudvalg, bestående af formand, kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem.

Den daglige ledelse forestås af forretningsudvalget.

Bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder kan afholdes som telefon, – eller IT møder.

I enkelt sager kan formanden, efter en sagsfremstilling, anmode bestyrelsesmedlemmerne om, at afgive stemme pr. mail. Manglende svar fra et bestyrelsesmedlem betragtes som blank.

Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne og referaterne underskrives af deltagerne.

Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 1 gang hvert kvartal, men i øvrigt efter behov.

Bestyrelsessuppleanterne kan, efter bestyrelsens afgørelse, deltage i bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmedlem kan ikke sende en stedfortræder til bestyrelsesmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved frafald af formand, næstformand eller kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Såfremt der ved frafald ikke er suppleanter til rådighed, kan bestyrelsen supplere sig fra medlemskredsen indtil næste generalforsamling jfr. § 9.

Ved indtræden i et bestyrelsesmedlems sted følges det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.

Ved behov, til særlige opgaver, f.eks. sekretærfunktioner, it-funktioner, bladredaktion og juridisk, samt regnskabs- og revisionsmæssige assistance kan der anvendes ekstern bistand. Denne bistand kan deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 14 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan besluttes på en ordinær generalforsamling og kun såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

§ 15 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver. Et bestyrelsesmedlem skal deltager i udvalget. Udvalget udpeger en ansvarlig tovholde.

§ 16 Tegningsret, hæftelse og økonomiske forhold

DFU tegnes af formanden. Betalinger over kr. 4.500,- forestås af kassereren, men skal godkendes af formanden, eller næstformanden.

Udbetalinger over kr. 4.500,- til formanden eller til kassereren skal godkendes af forretningsudvalget.

Køb og salg af fast ejendom, værdipapirer eller løsøre, forestås af formanden og kassereren samt mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening ved underskrifter, efter generalforsamlingens beslutning.

Udbetalinger til kasseren skal godkendes af formanden.

Bestyrelsen må ikke optage lån, eller indgå længerevarende forpligtende lejeaftaler, uden godkendelse af generalforsamlingen.

For DFU’s gæld hæfter alene DFU’s formue. Der påhviler ikke DFU’s bestyrelse eller medlemmer personlig hæftelse.

Kassereren orienterer umiddelbart bestyrelsen om væsentlige afvigelser fra det vedtagne budget.

DFU’s midler placeres i et eller flere pengeinstitutter, for opnåelse af et gunstigt renteafkast og risikoafdækning.

DFU`s økonomi forvaltes gennem forskellige konti og udlån, benævnt:

 • Hoved konto. Hvor der, efter forud godkendelse af alle bestyrelsesmedlemmer, må hæves op til kr. 200.000,- pr kalenderår. Derefter må der kun hæves på kontoen efter godkendelse på en generalforsamling.
 • Indtægtskonto. Hvor medlemskontingenter, og øvrige indtægter, indgår.
 • Mikrolån. Forvalte mikrolån (udlån til klubberne) iht. forretningsordenen.

Formanden og kassereren kan i forening overfører midler fra indtægtskontoen til driftskontoen for dækning af den daglige drift.

Kassereren har dispositionsret over driftskontoen iht. det vedtagne budget og § 16.

Bestyrelsen er bemyndiget til, at give en forretningsfører, i forening med kassereren, dispositionsret over driftskontoen.

§ 17 Unionens opløsning

Unionens opløsning kan kun besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen. For at en opløsning af DFU kan vedtages med gyldighed kræves, at mindst halvdelen af klubberne er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling og endvidere, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer ja til opløsningen af DFU.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling – dog tidligst 4 uger efter – hvor en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal.

På den ekstraordinære generalforsamling skal der, ved DFU’s opløsning, ved simpelt flertal træffes bestemmelse om, hvordan DFUøs aktiver skal afvikles. Eventuelt overskydende formue og aktiver skænkes til fremme af fritidssejlerlivet i Danmark, efter den ekstraordinære generalforsamlings bestemmelse.

§ 18 Ikrafttræden

Ovenstående vedtægter blev vedtaget af DFUs ordinære generalforsamling den 4. februar 2017 – og er trådt i kraft fra samme dato.