Referat for Danmarks Fritidssejler Union Generalforsamling 2021

Lørdag den 25. september 2021, Teater Cafeen, Nykøbing Falster

Referent: Torben Lindkvist

1) Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

Fremmødte Personlige medlemmer 11, med i alt: 11 Stemmer

Fremmødte Klub delegerede 4, med i alt: 4 Stemmer

Antal stemmer: 15 stemmer

2) Valg af dirigent(er)

Kandidat: Jan Grumstrup

Jan Grumstrup blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt formaliteter var i orden og dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse.

3) Valg af referent(er)

Kandidat: Torben Nauta Lindkvist

Torben Nauta Lindkvist blev valgt som referent.

4) Valg af stemmetællere/udvalg

Kandidater: Hans Tørsleff og Robert Petersen

Hans Tørsleff og Robert Petersen blev valgt som stemmetæller.

5) Forretningsorden for generalforsamlingen gennemgås

Ingen ændringer til den gældende.

6) Bestyrelsens beretning

Bent Hansen fremlagde bestyrelsens beretning for 2020.

Dirigenten udbad sig spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Ingen ønskede ordet og beretningen blev taget til efterretning, da denne ikke beskæftigede sig med forhold i fremtiden

7) Andre beretninger

a. DFU – Kompetence Center

Bent Hansen fremlagde Kompetence Centerets beretning.

Spørgsmål: Jan Lomholt ønskede svar på om Kompetence Centeret havde resurser til at løfte den opgave, som Søfartsstyrelsen havde pålagt Danmarks Fritidssejler Union og herunder Kompetence Centeret. Bent Hansen svarer, at med Version2 og ekstern bistand var opgave næsten løst.

8) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

a. DFU – Medlemsorganisation

I fravær af kassereren, var det formanden, der fremlagde regnskabet for 2020.

Der blev stillet spørgsmål til stigende omkostningerne ved forskellige poster.

Formanden redegjorde for årsagen til stigningen, og at der var tale om en fejlpostering ved ”Regnskabsassistance for Kompetence Centeret” under medlemsorganisation.

Der blev stillet spørgsmål til revisorernes påtegninger, herunder kassererens manglende inddragelse. Formanden oplyste, at kassereren havde haft et længere sygdomsforløb i perioden.

Regnskabet 2020 for DFU – Medlemsorganisation blev godkendt.

b. Danmarks Fritidssejler Union – Kompetence Center

Som i ovennævnte pkt. 8.a, fremlagde formanden regnskabet for 2020.

Regnskabet 2020 for DFU – Kompetence Center blev godkendt.

9) Indkomne forslag

a. Bestyrelsen

Forslag om eksklusion af Kai Mogensen og Kirsten Hansen grundet manglende betaling af et større skyldigt beløb.

Begrundelse:

Generalforsamlingen 2019 afviste at acceptere advokatregningen som et DFU-anliggende, hvorfor ovennævnte personer selv skulle betale regningen på 14.500 kroner.

Efter flere rykkere er dette ikke sket. Derfor ønsket om eksklusion.

Kravet om tilbagebetaling af det skyldige beløb, ønskes opretholdt.

Forslagsstiller: Torben Nauta Lindkvist motiverede forslaget.

Forslaget blev opdelt i to behandlingspunkter med følgende afstemningsresultat:

  1. Eksklusion af Kai Mogensen og Kirsten Hansen.

Stemte for: 13 stemmer ud af 15 stemmer.

Efter debat blev forslaget ”Krav om tilbagebetaling af det skyldige beløb kr. 14.500” ændret til:

Generalforsamlingen frafalder kravet om tilbagebetaling. Dette med stor personlig hensyntagen til de to ekskluderede medlemmer.

Enstemmigt vedtaget.

b. Klub / Medlemmer

Forslag fra Holger Degn, Horsens:

Udlevering af DFU-stander hvert andet år, fordelt efter lige og ulige medlemsnumre. Mindre kontingentstigning er acceptabel.

Forslaget afvist af dirigenten. Selv efter forlængelse af indleveringsfristen, var denne overskredet. Forslaget henvises til bestyrelsen, idet der er tale om et driftsorienteret indhold.

10) Godkendelse af kontingenter

Det blev enstemmigt vedtaget at forsætte med uændrede kontingenter i 2022.

11)   Fremlæggelse af budgetforslag til orientering

a. Danmarks Fritidssejler Union – Medlemsorganisation

Fremlagt af Bent Hansen.

Ingen yderlige kommentarer.

b. Danmarks Fritidssejler Union – Kompetence Center

Fremlagt af Bent Hansen.

Ingen yderlige kommentarer.

12)   Valg til Bestyrelse i henhold til vedtægten § 12.2:

a. Formand

Kandidat: Bent Hansen

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.

Stemte for: 15

Bent Hansen blev enstemmigt valgt som formand for 2 år.

b. Bestyrelsesmedlem (med IT-ansvar)

Kandidat: Torben Lindkvist

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.

Stemte for: 15

Torben Lindkvist blev enstemmigt valgt for 2 år.

c. Bestyrelses suppleant

Kandidat: Tom Holstebro

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.

Stemte for: 13

Ugyldig stemmer: (2)

Tom Holstebro blev valgt for 2 år.

13)   Valg i henhold til vedtægten §13 DFU Revision.

a. Revisions Formand.

Kandidat: Hans Tørsleff

Afstemningens resultat ved skriftlig afstemning.

Stemte for: 15

Hans Tørsleff blev enstemmigt valgt for 2 år.

b. Revisor for 2 år

Kandidat: Jan Schack Andersen

Jan Schack Andersen valgt for 2 år.

14)   Eventuelt.

Der blev opfordret til at se nærmere på en central placering for afholdelse af generalforsamlingen, herunder vedtægtens krav om skiftevis øst og vest for Storebælt. Dette begrundet i det beskedne fremmøde af medlemmer.

Der blev kraftigt opfordret til at se nærmere på profilering af Danmarks Fritidssejler Union. Dette i form af en folder, der fortæller om unionens virkeområder. Denne kunne så udleveres til kursister, besøg i klubber, aflæggelse af diverse prøver under DFU Kompetence Center.

Formand Bent Hansen overrakte hædersplakette til Jan Grumstrup for sit ekstraordinære arbejde med Danmarks Fritidssejler Unions nye vedtægter i 2019/2020.

Formand Bent Hansen overrakte hædersplakette til Jan Lomholt som formand for vedtægtsgruppen 2019/2020 og for sit arbejde med Danmarks Fritidssejler Unions nye vedtægter i 2019/2020.

Formand Bent Hansen overrakte hædersplakette til Torben Nauta Lindkvist for sit arbejde med Version2 og generelle arbejde for Danmarks Fritidssejler Union.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Dirigenten takkede stemmetællerne, og forsamlingen for god debat og beslutningskraft.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 14:36

Ingen kommentar

Lukket for kommentarer