Police og betingelser

Som medlem af Danmarks Fritidssejler Union er du dækket ansvarsmæssigt når du sejler, af foreningens kollektive ansvarsforsikring.

Generelle betingelser

1 Gældende for

Nærværende generelle betingelser er gældende for alle dele af forsikringsaftalen.

2 Sikret personkreds

Forsikringen dækker forsikringstager og enhver, der med forsikringstagers billigelse uden vederlag benytter fartøjet.

3 Forsikringen dækker
3.1 Udlejning af fartøjet

Fartøj og besætning er, under udlejning af fartøjet, alene forsikringsdækket i det omfang, der er tegnet særlig charterforsikring. Det fremgår af policen, om der er tegnet charterforsikring.

3.2 Sejladsperiode og henliggen

Forsikringen dækker sejlads året rundt. I perioden 16. september – 31. marts, begge dage inkl., må fartøjet dog ikke henligge udenfor godkendt havn uden søkyndigt mandskab ombord.

Henliggen i vandet dækkes som følger:

Henliggen i godkendt A-havn
Henliggen i A-havn er tilladt året rundt.

Henliggen i godkendt B-havn
Henliggen i B-havn er tilladt i perioden 1. april 15. november, begge dage inkl.

Henliggen udenfor godkendt havn
Henliggen for svaj eller udenfor godkendt havn er tilladt i perioden 1. april 15. september, begge dage inkl.

Henliggen på land
Henliggen på land eller på aflåst bådtrailer er dækket hele året.

Hvis De er i tvivl om, hvordan henliggestedet er klassificeret i policemæssig forstand, bør De rette henvendelse til YACHTPOOL.

3.3 Geografisk fartsområde

Forsikringen dækker under sejlads og henliggen inden for et område begrænset af linjerne 61 grader nordlig bredde, 26 grader østlig længde, 52 grader nordlig bredde og 3 grader østlig længde. Er fartøjet omfattet af et af Statens Skibstilsyn tildelt snævrere fartsområde, dækker forsikringen kun i dette område

4 Forsikringen dækker ikke
4.1 Ulovligt formål

Skade eller ansvar for skade som følge af, at fartøjet har været anvendt til ulovligt formål, selv om forsikringstager ikke har været vidende om dette.

4.2 Krig og krigslignende tilstande

Skade eller ansvar for skade som følge af krig, borgerkrig, krigslignende tilstande, politiske voldshandlinger, beslaglæggelse og indgreb fra statslige myndigheder samt skade forårsaget af miner, bomber, torpedoer eller andre krigsværktøjer.

4.3 Førerbevis

Skade eller ansvar for skade hvis fartøjets fører ikke har erhvervet førerbevis til fartøjet, såfremt dette kræves ved lov eller anden bekendtgørelse.

4.4 Kerneenergi

Skade eller ansvar for skade forårsaget af atomvåben, kerneenergi eller radioaktiv bestråling.

4.5 Forsæt og grov uagtsomhed

Skade eller ansvar for skade som følge af sikredes grove uagtsomhed samt skade påført genstande eller personer forsætligt.

4.6 Motorbådsvæddeløb

Skade eller ansvar for skade i forbindelse med motorbådsrace, kapsejlads for motorbåde eller den dermed forbundne træning.

4.7 Beruselse

Skade eller ansvar for skade forvoldt under påvirkning af spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer, herunder medicin.

4.8 Slæb

Skade eller ansvar for skade som følge af, at fartøjet har været på slæb, medmindre slæbet var nødvendigt på grund af havari, eller fartøjet uden brugbar motor på grund af vindstille slæbes til nærmeste havn.

4.9 Konstruktive ændringer

Skade eller ansvar for skade som følge af, at fartøjet på grund af konstruktive ændringer ikke er konformt med den gældende CEcertificering.

Ansvarsforsikring

19 Dækning
19.1 Erstatningsansvar

Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig udenfor kontraktforhold ved skadevoldende handlinger eller undladelser i egenskab af ejer eller bruger af fartøjet.

19.2 Dækningsperiode

Ansvarsforsikringen dækker året rundt indenfor kontraktens løbetid.

19.3 Forsikringssum

Ansvarsforsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr.:

  • 20.000.000,- ved personskade
  • 10.000.000,- ved tingskade
19.4 Følgeomkostninger

Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger, der med selskabets godkendelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, samt renter af erstatningsbeløb henhørende under forsikringen.

20 Ansvarsforsikringen dækker ikke
20.1 Skade på sikrede personer

Ansvar for skade på sikrede personer.

20.2 Sikredes ejendom

Ansvar for skade på ting, der tilhører sikrede personer, andre ombordværende eller ting, som disse personer har til lån, leje, opbevaring eller befordring eller af anden årsag befinder sig i deres varetægt.

20.3 Vandskiløb m.m.

Ansvar for skade på personer, der trækkes efter fartøjet på vandski, på kneeboard, i baderinge, i faldskærm eller andet, som på nogen måde kan sidestilles hermed.

20.4 Vandskiløberes ansvar

Ansvar for skade forvoldt af personer, der trækkes efter fartøjet på vandski, på kneeboard, i baderinge, i faldskærm eller andet som på nogen måde kan sidestilles hermed.

20.5 Ansvar under transport

Ansvar for skade sket under transport pr. bil, lastbil, tog, fly, skib eller trailer.

20.6 Formuetab

Ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en forsikringsdækket person- eller tingskade.

20.7 Grov uagtsomhed

Afvigende fra Forsikringsaftalelovens (FAL) §18 dækker forsikringen ikke ansvar for skade som følge af sikredes grove uagtsomhed samt skade påført genstande eller personer forsætligt.

Hvis du har spørgsmål til forsikringen, så kontakt sekretariatet eller Yacht Pool.